Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts corresponents als anys 2025, 2026 i 2027 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per als anys 2025, 2026 i 2027 els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/65/2024, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (DOGC núm. 9135, de 4.4.2024).


1 La modernització integral d'un regadiu existent que consisteixi en el canvi d'una xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.

2 Les obres de millora i modernització de les infraestructures de reg que comportin un increment de l'eficiència en la distribució i fomentin l'estalvi d'aigua i d'energia, si s'escau.
Beneficiaris Les persones beneficiàries d'aquests ajuts poden ser les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu segons els articles 81 i 82 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent.
Accions subvencionables L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions destinades a la realització de les obres següents:

- Construcció de xarxes de transport i distribució i capçals de reg fins a l'explotació individual.

- Sistemes d'automatització i control del consum.

- Instal·lacions de captació i elevació d'aigües.

- Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.

- Implantació o millora de tecnologies d'informació i comunicacions (TIC) per millorar la gestió de l'aigua i l'energia en la infraestructura.

- Implantació o millora d'instal·lacions de generació d'energies renovables amb la finalitat de la millora del funcionament de la infraestructura de reg.

- Actuacions de reducció, millora o compensació dels efectes ambientals causats per les inversions.

- Construcció o millora d'embassaments i basses de regulació.
Despeses subvencionables Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d'obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l'actuació.
Requisits Les inversions objecte d'ajuda han d'estar destinades a la modernització i millora de les infraestructures de regadius existents, d'acord amb l'apartat 1 d'aquest annex, i han de complir les condicions següents:

a. Les persones beneficiàries de l'ajut han de disposar de la concessió o autorització d'aigua corresponent.

b. Els projectes que s'hagin de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental han de disposar de l'autorització corresponent de l'òrgan competent d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

c. Ha d'haver-se aprovat un pla hidrològic de demarcació de conformitat amb la Directiva marc de l'aigua per a tota la zona en la qual es dugui a terme la inversió, i en les altres zones on el medi ambient es pugui veure afectat per la inversió. El programa de mesures corresponent ha d'especificar les mesures que tinguin efecte en el marc del pla hidrològic de demarcació, de conformitat amb l'article 11 de la Directiva marc de l'aigua, i que siguin pertinents per al sector agrari.

d. Ha d'estar instal·lat o s'ha d'anar a instal·lar, com a part de la inversió, un sistema que permeti mesurar, mitjançant un instrument de mesurament adequat, l'ús de l'aigua corresponent a la inversió objecte de l'ajuda.

e. En una inversió que constitueixi una millora d'una instal·lació de reg existent o d'un element de la infraestructura d'irrigació, prèviament s'ha d'avaluar que aquesta millora permet dur a terme un estalvi potencial d'aigua igual o superior al 5% d'acord amb els paràmetres tècnics de la instal·lació o de la infraestructura existent.

f. Disposar de, o implantar-se com a part de la inversió, un sistema de cobrament de les quotes a satisfer pels comuners on consti una part fixa i una part variable que dependrà del consum d'aigua efectivament realitzat.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de dur a terme les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació en el termini que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el 27 d'octubre de cada anualitat perquè es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes. Les persones beneficiàries poden sol·licitar la pròrroga d'aquest termini d'acord amb l'apartat 18.3.
Dotació pressupostària 25.000.000 d'euros.
Quantia L'import màxim de l'ajut que preveu l'apartat 1.1 no podrà superar els 3.500.000 d'euros per entitat beneficiària.

L'import màxim de l'ajut que preveu l'apartat 1.2 no podrà superar els 70.000 d'euros per entitat beneficiària.

L'import màxim subvencionable per a la redacció d'estudis i projectes (inclòs l'estudi de seguretat i salut) i de direcció d'obra (inclosa la coordinació de seguretat i salut), i altres despeses de consultoria necessàries per dur a terme l'actuació, és de 95.000 euros entre tots els conceptes i la subvenció màxima és de 66.500 euros per sol·licitud per a les comunitats amb dotació completa i 80.750 euros per sol·licitud per a les comunitats amb dotació de suport.

Els percentatges de subvenció que es poden concedir, sense perjudici dels imports màxims establerts en els apartats 5.3 i 5.4, són els següents:

a) Per a les comunitats de regants que disposin de concessió amb dotació completa, la subvenció és del 70% de la inversió subvencionable.

b) Per a les comunitats de regants que disposin de concessió amb dotació de suport, és a dir, inferior o igual a 3.500 m3/ha i any, la subvenció és del 85% de la inversió subvencionable.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació Quatre mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9183 de 13.06.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9135 de 04.04.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.