Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2024 els ajuts destinats a la concessió d'ajuts en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/139/2020, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis al sector agrícola per a l'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible (DOGC núm. 8194, de 5.8.2020), modificada per l'Ordre ACC/164/2021, de 30 de juliol (DOGC núm. 8472, de 4.8.2021).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya que acreditin disposar del servei d'assessorament en fertilització sostenible mitjançant contracte de servei d'assessorament o mitjançant certificat de pertinença a l'entitat assessora.

Són persones sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts les persones professionals autònomes, les persones jurídiques, les entitats associatives, les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les organitzacions de persones productores i les organitzacions professionals agràries que hagin realitzat, en el període que fixi la convocatòria de l'ajut, les actuacions assenyalades a l'annex 2 i disposin de persones assessores en fertilització.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables els honoraris de les persones professionals autònomes i els costos laborals (que inclouen el salari amb la part proporcional de la paga extraordinària, la Seguretat Social, la quota empresarial i l'IRPF retingut) del personal tècnic contractat per efectuar les activitats d'assessorament tècnic en matèria de fertilització que incloguin les actuacions detallades a l'annex 2. La despesa haurà haver-se efectuat dins del període que estableixi la resolució de convocatòria de l'ajut.
Requisits Les persones sol·licitants i perceptores:

a) Han d'haver realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització, o tenir contractats o contractar els serveis de personal tècnic que hagi realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització d'acord amb els apartats 3 i 4 de l'article 32 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

b) Han d'haver assessorat un mínim de 30 persones agricultores durant el període especificat a la convocatòria per dur a terme les actuacions subvencionables.
Termini de realització Les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de fertilització s'han d'haver efectuat i pagat en el període comprès entre el 31 d'octubre de 2023 i el 30 d'octubre de 2024, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Dotació pressupostària 300.000 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària aplicable a les despeses d'honoraris o ocasionades pels costos laborals per la prestació de serveis descrits en l'annex 2 per part de persona perceptora que presta el servei d'assessorament en matèria de fertilització.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la convocatòria corresponent.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 4 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.
Termini de presentació S'inicia l'1 d'octubre de 2024 i finalitza el 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9182 de 12.06.2024)
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8472 de 04.08.2021)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8194 de 05.08.2020)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.