Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a l'any 2023-2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2023-2024 els ajuts següents d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/80/2024, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

1 La promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional, d'ara endavant línia d'ajut 1.

2 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, excloses les vitivinícoles, d'ara endavant línia d'ajut 2.

3 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, d'ara endavant línia d'ajut 3.

4 El foment de l'artesania alimentària a Catalunya, d'ara endavant línia d'ajut 4.
Beneficiaris Per a la línia d'ajuts 1 poden ser beneficiaris:

a) Els consells reguladors o les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el registre comunitari o els que tenen un reconeixement provisional.

b) Les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG.

Per a la línia d'ajuts 2
poden ser beneficiaris:

a) Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de les DOP i IGP, excloses les vitivinícoles.

b) Les entitats associatives de Catalunya d'elaboradors sense ànim de lucre de productes amb ETG.

Per a la línia d'ajuts 3
poden ser beneficiaris els consells reguladors de les DOP vitivinícoles.

Per a la línia d'ajuts 4 poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats associatives d'artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que representin els interessos d'una única activitat artesanal alimentària regulada i inclosa en el repertori d'oficis d'artesania alimentària que estableix l'annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.
Despeses subvencionables En el cas de les línies d'ajut 1 i 4, les despeses subvencionables són les següents:

a) L'organització, el patrocini o l'assistència a fires, exposicions, concursos i degustacions de producte.

b) L'organització de jornades tècniques, tallers, seminaris i visites educatives.

c) Les accions de relacions públiques i missions comercials.

d) L'elaboració de material divulgatiu i de promoció.

e) La informació i la publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres i Internet.

f) La publicitat en els diferents mitjans de comunicació, les xarxes socials o els punts de venda.

g) Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Per a la realització de les actuacions que estableix l'apartat 5.1 relatives a les actuacions subvencionables a les línies 1 i 4, són subvencionables els pagaments indispensables realitzats anteriorment a la data de la convocatòria que siguin necessaris per realitzar les actuacions subvencionades.

Les actuacions subvencionables de la línia 2 són les despeses exclusivament necessàries per al control i la certificació del producte. En concret, les actuacions següents:

a) Les factures de les entitats de certificació contractades pels consells reguladors per dur a terme la certificació dels operadors inscrits.

b) Les despeses de personal tècnic propi dedicat al suport del control i la certificació fins un màxim de quatre nòmines.

c) En el cas dels consells reguladors que, segons l'article 41.1a del Decret 285/2006, de 4 de juliol, que desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, realitzin el control i la certificació dels productes, a més, les despeses de personal per a les tasques d'inspecció i control.

d) Les despeses per a la contractació d'una empresa consultora especialitzada en el desenvolupament de la documentació de sistemes de gestió de la qualitat de les normes internacionals d'estandardització, per a l'elaboració del manual de qualitat del consells reguladors, amb un import màxim de 2.500 euros (IVA exclòs). Aquesta despesa es pot sol·licitar una sola vegada, o en vàries convocatòries sense sobrepassar els 2.500 € (IVA exclòs).

e) Només les despeses de la primera auditoria interna necessària per verificar la implantació del manual de qualitat, amb un import màxim de 1.000 euros (IVA exclòs).

f) Es subvencionaran els estudis tècnics previs necessaris, realitzats mitjançant serveis externs especialitzats, per a la modificació dels plecs de condicions de DOP o IGP amb reconeixement comunitari, fins un màxim de 2.000 euros.

Per a la realització de les actuacions que estableix l'apartat 5.3, són subvencionables les despeses de personal sempre i quan no se superi el 75% del pressupost subvencionable. Així mateix, es podrà subcontractar parcialment fins un 60% amb caràcter laboral o de serveis per a la realització de les actuacions.

Les actuacions subvencionables de la línia d'ajut 3
són les despeses efectuades per personal tècnic propi de la DOP en concepte de suport en les actuacions de control i certificació del producte i el cost.

a) El 64% de l'import adjudicat a cada persona beneficiària serà a parts iguals segons el pressupost disponible per a la línia d'ajut.

b) El 36% de la resta de l'import adjudicat serà proporcional als cellers inscrits al registre corresponent de cada DOP excepte el cas d'una DOP que tingui cellers inscrits amb més d'una DOP. En aquest cas, només es tindrà en compte la DOP territorial.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 7 de setembre de 2023 i el 6 de setembre de 2024, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim el 23 de setembre de 2024.
Dotació pressupostària 917.000,00 euros.
Quantia Els imports dels ajuts i quanties màximes destinades als ajuts són els següents:

a) Per a les línies d'ajuts 1 i 4, un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb una quantia màxima de 80.000,00 euros per entitat beneficiària.

b) Per a la línia d'ajut 2, un màxim d'un 95% de la despesa subvencionable i fins a una quantia màxima de 70.000,00 euros.

c) Per a la línia d'ajut 3, una quantia màxima de 70.000,00 euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9178 de 06.06.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9149 de 24.04.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.