Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries d'arròs que utilitzin llavor certificada (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és fomentar la utilització de llavor certificada amb la finalitat de minimitzar els riscos d'invasió de males herbes i malalties.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries que siguin beneficiàries de l'actuació de conreus inundats de la intervenció de manteniment i millora dels hàbitats en zones humides del Contracte Global d'Explotació (CGE) de la convocatòria 2024.
Quantia S'estableix un ajut per compensar la diferència de cost de la utilització de llavor certificada envers la utilització de llavor convencional de:

- 84,60 euros per hectàrea quan la sembra es realitzi en humit,

- 67,68 euros per hectàrea en el cas que la sembra es realitzi en sec.

S'aplicaran els percentatges de degressivitat següents en el càlcul dels ajuts amb l'objecte de donar suport a les explotacions de mida petita i mitjana:

a) Per al tram de superfície en hectàrees que sigui igual o menor a 80 hectàrees, el valor de l'ajut serà del 100% de l'establert.

b) Per al tram següent de superfície major de 80 hectàrees i igual o menor a 160 hectàrees, el valor de l'ajut serà del 60% de l'establert.

c) Per al tram següent de superfície que sigui major a 160 hectàrees, el valor de l'ajut serà del 30% de l'establert.
Lloc de presentació Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9178 de 06.06.2024)
Observacions Les persones beneficiàries han d'executar i justificar les actuacions objecte dels ajuts abans del 15 de setembre de l'any de la sol·licitud. La justificació es realitzarà amb la presentació de les factures justificatives de la compra de llavor certificada d'arròs on han de constar els quilograms de llavor adquirida i comprovar la utilització correcta de la dosi d'aquesta llavor.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.