Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'eficiència i estalvi energètic en edificis, per a l'any 2025, i les activitats de guiatge ambiental per als anys 2024 i 2025 (Convocatòria)

Organisme atorgant DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Objecte L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través del Servei de Gestió de Parcs Naturals, a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada i destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les activitats d'empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, així com les de guiatge ambiental, i les millores relacionades amb instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis.
Beneficiaris Les persones jurídiques de naturalesa privada, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

Les persones físiques.

Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions, a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’article 2 d’aquestes bases i gestionats pel Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas de la línia de subvenció per a activitats forestals.
Accions subvencionables Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

- Activitats forestals

- Activitats agrícoles i ramaderes

- Empreses de serveis

- Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic

- Activitats de caràcter cívic, cultural, esportiu i pedagògiques

- Activitats de guiatge ambiental

- Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència i estalvi energètic en edificis.

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els objectius de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de l’àmbit corresponent previst en aquestes bases.
Característiques El dels Plans especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu i Foix, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.

Aquestes bases també seran d’aplicació a l’àmbit dels plans especials dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de delimitació de l'Espai d'Interès Natural de les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. En el cas del Parc de la Serralada Litoral aquest àmbit serà el de Xarxa Natura 2000 dels municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilassar de Dalt i Vilanova del Vallès.
Termini de realització Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades entre l’1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025.

Amb caràcter excepcional, per a la línia d’activitats de guiatge ambiental esmentats al punt 2.4.6, també s’inclouran les actuacions que s’hagin desenvolupat en el període entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.
Dotació pressupostària 600.000 €
Quantia 1) Subvencions per a activitats forestals 
Límit màxim de 4.000 euros per sol·licitant.

2) Subvencions per a activitats agrícoles-ramaderes
Límit màxim de 5.500 euros.

3) Subvencions per a empreses de serveis
Límit màxim de 5.500 euros.

4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic
Límits màxims de 5.500 euros.

5) Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència- estalvi energètic en edificis
Límit màxim de 8.000 euros.

6) Subvencions a les activitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques de servei comunitari.
Límit màxim de 1.100 euros.

7) Subvencions a les activitats de guiatge ambiental.
Límit màxim de 3.100 euros.
La subvenció no excedirà el 50% del cost total de l’activitat, actuació o obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. En les subvencions corresponents a activitats de guiatge ambiental la subvenció podrà ser fins al 100%. L’import atorgat, en cap cas podrà superar l’import sol·licitat.
Lloc de presentació A través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ , apartat de subvencions-Espais naturals mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre General de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de juny i finalitzarà el dia 30 de juliol de 2024.
Normativa
 • Convocatòria
 • Bases i Convocatòria (BOP Barcelona de 05.06.2024)
 • Observacions Les subvencions atorgades s’hauran de justificar, entre el 2 de gener i el 31 de març de 2026. Excepte per a la línia d’activitats de guiatge ambiental, que hagin executat en el període entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024 que el període únic de justificació serà el comprès entre el 2 de gener i el 31 de març de 2025.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.