Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Article 1

Modificar l'apartat 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la Intervenció Sectorial Apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027, que queda redactat de la manera següent:

“3.2 Les persones apicultores beneficiàries d'aquests ajuts també han de complir els requisits següents:

a) Complir el que estableix el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes d'ordenació de les explotacions apícoles, i el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.

(...)

Modificar l'apartat 4.2 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la Intervenció Sectorial Apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027, que queda redactat de la manera següent:

“4.2 L'import màxim a subvencionar es calcularà d'acord amb els barems i límits màxims següents:

4.2.1 En cas que la persona sol·licitant sigui una cooperativa apícola o una agrupació de productors:

1. Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores amb un topall màxim de 30.000,00 € per al conjunt de les actuacions incloses en aquest apartat:

a) Per a les actuacions incloses en el punt 1.1 de l'annex 2 de l'Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de les actuacions, amb un límit màxim de 30.000,00 euros, inclosa la quota de la Seguretat Social, si escau, i d'1,25 euros per arna.

b) Per a les actuacions incloses en els punts 1.2 de l'annex 2 de l'Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de l'actuació, amb un límit màxim de 5.000,00 euros, amb un límit màxim de 0,50 euros per arna.

c) Per a les actuacions incloses en els punts 1.3 de l'annex 2 de l'Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de l'actuació, amb un límit màxim de 5.000,00 euros, amb un límit màxim de 0,50 euros per arna.

d) Per a les actuacions incloses en els punts 1.4 de l'annex 2 de l'Ordre, subvenció màxima del 100% del cost de l'actuació, amb una ponderació de 0,50 euros per arna i un límit màxim del 4% del total de les despeses subvencionables de la intervenció executada.

(...)

Article 5

Modificar el punt 1 de l'annex 2 de l'Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la Intervenció Sectorial Apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027, que queden redactats de la manera següent:

“1. Serveis d'assessorament, assistència tècnica, formació, informació i intercanvi de millors pràctiques, en particular mitjançant activitats de col·laboració en xarxes, per a apicultors i organitzacions d'apicultors (inclou agrupacions d'apicultors).(...)
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9176 de 04.06.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8967 de 27.07.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.