Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per al foment de les races autòctones 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a 2024 els ajuts al foment de les races autòctones, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/58/2024, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores complementàries dels ajuts per al foment de les races autòctones (DOGC núm. 9130, de 26.3.2024), i amb el Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 295, de 8.12.2011) i les seves modificacions.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests d'ajuts les organitzacions o les associacions de persones ramaderes reconegudes pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Estar oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres genealògics de la raça o races autòctones espanyoles.

b) En el cas que hi hagi diverses associacions reconegudes per a una mateixa raça en la mateixa comunitat autònoma, estar integrades en una única associació de segon grau, segons l'article 10 del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

c) Complir el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, el comerç i l'entrada a la Unió Europea d'animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l'àmbit de la cria animal (Reglament sobre cria animal), i el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

d) Tenir la condició de PIME d'acord amb l'article 2.2 i l'annex 1 del Reglament.
Despeses subvencionables Als efectes d'aquestes bases, es consideren despeses subvencionables:

a) Per a la creació o el manteniment de llibres genealògics, les despeses derivades del desenvolupament de l'activitat, inclosos locals, oficines, ordinadors i material informàtic (manteniment i actualització), adquisició de material d'oficina no inventariable i contractació de personal tècnic i administratiu.

b) Despeses derivades de la gestió del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, orientades a la conservació in situ de la raça, i també la creació de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment, i proves destinades a l'avaluació genètica o al rendiment del ramat.

c) L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no sigui recuperable per la persona beneficiària.
Termini de realització Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de desembre de 2024 i justificar-les, com a màxim, el 31 de gener de 2025, perquè, com a màxim, el 30 d'abril de 2025 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.
Dotació pressupostària 295.465,12 euros.
Quantia L'import de l'ajut per raça i anualitat es fixarà en cada convocatòria segons la quantitat assignada en la territorialització de fons del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a Catalunya per a l'any de la convocatòria.

El finançament de les actuacions que preveu l'apartat 5.1 serà com a màxim del 100% per a les despeses definides a la lletra a) i del 70% a la lletra b).

L'import màxim d'ajut a concedir en concepte de difusió i/o promoció no podrà superar en cap cas el 10% del total de l'import concedit. En cas contrari, aquest import es reduirà fins al topall màxim establert.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests subvencions es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.
Termini de presentació 15 dies, que computa a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Crèdits disponibles (DOGC núm. 9200 de 09.07.2024)
 • Convocatòria (DOGC núm. 9169 de 24.05.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9130 de 26.03.2024)
 • Observacions El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds, i en tot cas no sobrepassarà el 31 de desembre de 2024. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.