Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Agència de Residus de Catalunya
Objecte La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, complir els objectius que estableix la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

1 Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, i el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus municipals.

2 Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.
Beneficiaris - Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències.

Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

- Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o les seves agrupacions, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.
Accions subvencionables Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagin acompanyades de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció A), B), C), D) o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l'òrgan competent dins el termini d'execució.

. Actuació A) La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.

. Actuació B) La creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament.

. Actuació C) La implantació d'altres actuacions de foment de la reutilització d'objectes (R).

. Actuació D) La implantació d'actuacions de reparació d'objectes.

. Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals.

. Actuació F) El desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.

Les actuacions A), B), C), D) i E) són subvencionables si estan previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en cas que no es disposi de PLP, cal sol·licitar l'elaboració o actualització del mateix per tal d'incloure-les.

Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats:

. Actuació A) La implantació d'actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.

. Actuació B) La creació de nous Centres de Reutilització i la seva posada en funcionament.

. Actuació C) La implantació d'altres actuacions de foment de la reutilització d'objectes (R).

. Actuació D) La implantació d'actuacions de reparació d'objectes.

. Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals.


Per al desenvolupament d'aquestes accions, també es recomana l'ús de les eines de suport desenvolupades per l'Agència de Residus de Catalunya (Guia per a l'elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; Fitxes de prevenció de residus per fraccions; Guia per al desenvolupament d'activitats d'R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya) disponibles al web https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/prevencio i https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio-de-la-prevencio.
Despeses subvencionables Per als ens locals, són subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els materials necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent-hi els materials de comunicació, la compra d'equips, les eines, els elements de separació i emmagatzematge de productes i residus destinats a la reutilització o bé a la PxR, entre d'altres, vinculats directament a les accions.

c) Les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent-hi les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció i PxR, els sistemes informàtics de control i l'adequació d'instal·lacions entre d'altres, vinculats directament a les accions.

d) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Per a les entitats sense ànim de lucre i universitats, són subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els materials necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció, incloent-hi els materials de comunicació, la compra d'equips, les eines i els elements de separació i emmagatzematge de productes destinats a la reutilització, entre d'altres, vinculats directament a les accions.

c) Les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció, incloent-hi les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció, els sistemes informàtics de control dels objectes i l'adequació d'instal·lacions, entre d'altres, vinculats directament a les accions.

També és subvencionable el cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de mil euros (1.000,00 €, IVA no inclòs).

d) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.
Requisits S'accepta una sola sol·licitud per ens local, així com una única sol·licitud per activitat/projecte/actuació.
Característiques Característiques de les actuacions objecte de la subvenció:

a) Han d'estar centrades exclusivament en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals.

b) Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic. S'ha de presentar un pressupost degudament justificat i han de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables, tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment, segons els models normalitzats disponibles.

c) Els missatges que s'hagin de difondre han d'incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.

d) Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu de la persona beneficiària de la subvenció i el de l'Agència de Residus de Catalunya, que es poden consultar al web de l'Agència de Residus de Catalunya https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv.

e) Les actuacions han d'estar expressament incloses en el PLP vigent i aprovat o en fase de redacció o actualització, excepte en el cas d'actuacions de PxR.

f) Els projectes subvencionats anteriorment cal que continguin un factor diferenciador o bé un element d'originalitat.
Termini de realització 24 mesos a partir de la data de resolució d'atorgament.
Quantia L'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) de cadascuna de les despeses acceptades de cada actuació subvencionada (elaboració o actualització del PLP, A, C, D, E, F) i té caràcter dinerari, fins a un import màxim de seixanta mil euros (60.000,00 €).

En el cas concret de l'actuació B de creació de nous centres de reutilització i la seva posada en funcionament per part d'ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats, l'import de la subvenció és d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat i fins a un import màxim de cent vint mil euros (120.000,00 €).
Lloc de presentació Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l'apartat 9 de les bases, s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web https://eacat.cat. Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades

b) En el cas d'entitats sense ànim de lucre i universitats, les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l'apartat 9 de les bases, s'ha de presentar segons el model normalitzat que és a disposició de les persones interessades a l'apartat Tràmits del web de l'Agència de Residus de Catalunya (https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/), en els termes que estableix la normativa vigent. Les sol·licituds presentades en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.

c) Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar amb el seu tràmit específic i, per tant, no es considera vàlida ni s'accepta la documentació entrada com a “tramesa genèrica” a l'apartat Tràmits de la Generalitat ni “tramesa genèrica” de la plataforma EACAT.
Termini de presentació Serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9166 de 21.05.2024)
Observacions La persona beneficiària ha de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció i de les condicions i la seva finalitat, com a màxim, quatre mesos després de la data de finalització del termini d'execució establert a la base 2.3, en una única justificació.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.