Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de serveis d'assessorament, destinades al sector agroalimentari i forestal, en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna 2023-2027 (Convocatòria anticipada)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Aquest reial decret és aplicable en tot el territori nacional i té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions contemplades en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrícola Comuna (PAC) del Regne d'Espanya 2023-2027 (PEPAC), conforme al Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els Estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), i pel qual es deroguen els Reglaments (UE) núm. 1305/2013 i (UE) núm. 1307/2013, corresponents a la intervenció supraautonómica 7201 d'intercanvi de coneixements i activitats de formació i informació i la intervenció supraautonómica 7202 de serveis d'assessorament a les explotacions agràries, i dins de cada intervenció per als següents programes temàtics:

a) Intervenció d'intercanvi de coneixements i activitats de formació i informació en el sector agroalimentari i forestal. (7201):

I) Programes temàtics relacionats amb les tecnologies de digitalització:

I.A Esdeveniments en forma de jornades tècniques, seminaris tècnics o jornades de camp, entre altres, en el qual es divulga de manera oberta coneixements tecnològics i de gestió més actuals respecte a la temàtica concernida i amb vista a la millora de la competitivitat o sostenibilitat mediambiental.

I.B Activitats demostratives que mostren la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'aquelles pràctiques o innovacions.

I.C Cursos formatius per a adquisició de competències en digitalització:

1) Cursos orientats a professionals.

2) Cursos orientats a persones que realitzen assessorament.

II) Programes temàtics no directament relacionats amb les tecnologies de digitalització:

II.A Esdeveniments en forma de jornades tècniques, seminaris tècnics o jornades de camp, entre altres, en el qual es divulga de manera oberta coneixements tecnològics i de gestió més actuals respecte a la temàtica concernida i amb vista a la millora de la competitivitat o sostenibilitat mediambiental.

II.B Activitats demostratives que mostren la viabilitat o el funcionament en condicions reals d'aquelles pràctiques o innovacions.

b) Intervenció de serveis d'assessorament a les explotacions agràries (7202):

III) Programes temàtics per a contribuir a la prestació de serveis d'assessorament en matèria de digitalització.

IV) Programes temàtics per a la creació de serveis d'assessorament en matèria de digitalització.
Beneficiaris a) Les entitats que conforme a les seves normes estatutàries o objecte tinguin àmbit nacional, siguin organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre i tinguin vinculació amb el sector agroalimentari o forestal.

b) Les entitats d'economia social d'àmbit nacional segons estableix l'article 5 apartat 2 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, que tinguin vinculació amb el sector agroalimentari i forestal.

c) A més de les previstes en les lletres anteriors, exclusivament per a la intervenció supraautonómica d'intercanvi de coneixements i activitats de formació i informació (7201) també podran ser beneficiàries les entitats i agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, que demostrin vinculació amb el sector agroalimentari o forestal conforme es regula en l'article 4.
Despeses subvencionables Només podran considerar-se subvencionables aquelles despeses que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat a finançar, basats en la descripció que s'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud, en la corresponent proposta d'activitats, tal com es descriu en l'article 5 d'aquest reial decret i segons les especificacions assenyalades en la convocatòria, la qual haurà d'ajustar-se al que s'estableix en aquest reial decret.
Característiques L'entitat o agrupació sol·licitant haurà de presentar una sol·licitud de subvenció que estarà formada per un o diversos documents denominats proposta d'activitats, havent-hi només una proposta per cada tipus de programa temàtic per al qual proposin activitats.

Cada proposta d'activitats inclourà una descripció i el detall de les activitats que es consideren idònies conforme a la guia del sol·licitant. Aquest contingut es detallarà en la convocatòria.

L'entitat o agrupació sol·licitant concretarà la seva proposta, atesos els objectius específics de la PAC establerts en l'article 6, apartats 1 i 2, del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, i concretant en la seva proposta d'activitat a quin producte o productes es refereix i en concret si es correspon amb productes continguts en l'annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) o amb productes forestals.

Per a la intervenció supraautonómica d'intercanvi de coneixements i activitats de formació i informació en el sector agroalimentari i forestal. (7201) hi haurà proposades d'activitats per a:

a) P.I.A. Programa temàtic d'esdeveniments relacionats amb les tecnologies de digitalització.

b) P.I.B. Programa temàtic d'activitats demostratives relacionades amb les tecnologies de digitalització.

c) P.I.C.1 Programa temàtic de cursos formatius per a adquisició de competències en digitalització orientats a professionals del sector agroalimentari o forestal.

d) P.I.C.2 Programa temàtic de cursos formatius per a adquisició de competències en digitalització orientats a professionals que realitzen assessorament en el sector agroalimentari o forestal.

e) P.II.A. Programa temàtic d'esdeveniments no directament relacionats amb les tecnologies de digitalització.

f) P.II.B. Programa temàtic d'activitats demostratives no directament relacionades amb les tecnologies de digitalització.

5. Per a la intervenció supraautonómica de serveis d'assessorament a les explotacions agràries (7202) hi haurà proposades d'activitats per a:

a) P.III Programa temàtic per a contribuir a la prestació de serveis d'assessorament en matèria de digitalització.

b) P.IV Programa temàtic per a la creació de serveis d'assessorament en matèria de digitalització.
Termini de realització El termini d'execució de les sol·licituds i, per tant, de les conseqüents propostes d'activitats, s'establirà en cada convocatòria, i no superarà els tres anys.
Dotació pressupostària 3.000.000,00 d'euros
Quantia La subvenció correspondrà al 100 % de les despeses subvencionables que s'hagin generat per l'actuació, dins dels límits assenyalats en la convocatòria.
Lloc de presentació Les sol·licituds es dirigiran a la Presidència del FEGA, i es presentaran a través de la seu electrònica associada del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/semapa), d'acord amb l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de presentació 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el "Butlletí Oficial de l'Estat", tancant-se el termini el citat dia hàbil, a les 14.00 hores, hora peninsular.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 120 de 17.05.2024)
 • Bases reguladores (BOE 88 de 10.04.2024)
 • Observacions El termini de justificació per part de l'entitat beneficiària del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts serà l'indicat en la corresponent convocatòria, que no podrà ser inferior a quinze dies des de la data límit per a l'execució d'activitats segons la resolució de concessió i les successives de modificació que poguessin existir. Si s'hagués autoritzat una pròrroga del període d'execució, el termini començarà a partir de la data de finalització de l'ampliació del període d'execució.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.