Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027 (Correcció de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte - A l'annex 2, apartat 5, relatiu a inversions no subvencionables, primer paràgraf de la lletra n):

On diu:

“n) Per a la resta d'espècies diferents del porcí, l'augment de la capacitat inscrita al Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'entrada en vigor del Decret 153/2019, de 3 de juliol, inclosa la compra de granges en actiu o les derivades d'aquest augment.”

Ha de dir:

“n) Per a la resta d'espècies diferents del porcí, l'augment de la capacitat inscrita al Registre d'Explotacions Ramaderes en la data d'entrada en vigor del Decret 153/2019, de 3 de juliol, inclosa la compra de granges en actiu, en explotacions ramaderes ubicades en municipis declarats com a zones vulnerables o les derivades d'aquest augment.”


- En l'annex 5, relatiu a la producció agrària ecològica, en l'apartat 2.9, relatiu als requisits específics per a explotacions ramaderes, primer paràgraf del subapartat e).2:

On diu:

“En el cas que una persona sol·licitant tingui una o diverses marques oficials actives, certificades al Registre del CCPAE, es classificarà el conjunt de la seva explotació segons l'espècie predominant: percentatge igual o superior al 75% del total d'UBG ecològiques de l'explotació. El nombre d'UBG de l'explotació que es tindrà en compte per a aquesta classificació es calcularà amb el cens mitjà dins del període de sol·licitud única per al bestiar amb registre individual (boví i equí) i per a la resta d'espècies (oví i cabrum), amb la declaració de cens anual obligatòria.'

Ha de dir:

“En el cas que una persona sol·licitant tingui una o diverses marques oficials actives, certificades al Registre del CCPAE, es classificarà el conjunt de la seva explotació segons l'espècie predominant: percentatge igual o superior al 75% del total d'UBG ecològiques de l'explotació. El nombre d'UBG de l'explotació que es tindrà en compte per a aquesta classificació es calcularà amb el cens mitjà dins del període de sol·licitud única per al bestiar amb registre individual (boví i equí) i per a la resta d'espècies, amb la declaració de cens anual obligatòria.”
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 9165 de 17.05.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9112 de 29.02.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.