Beques per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o grau equivalent en Escoles Tècniques Superiors d'Enginyers Agrònoms, a càrrec del "Legado Casado de la Fuente", per al curs 2024/2025 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Objecte

Aprovar la convocatòria de fins a un màxim de quatre beques de pagament únic dotades amb 221,25 euros cadascuna.

Beneficiaris

Seran persones beneficiàries d'aquestes beques les quatre persones sol·licitants que, havent presentat la sol·licitud en termini, obtinguin millors qualificacions, una vegada avaluats les dades acadèmiques, i compleixin amb els requisits específics enumerats en l'epígraf següent.

Requisits específics.

a) Ser fill, filla o orfe o òrfena de Maestro o Mestra, que tingui o hagués tingut fins a la seva defunció la condició de mutualista de MUFACE o de la Mutualitat Nacional d'Ensenyament Primari, i exerceixi o hagi exercit de Maestro o Mestra en mitjans rurals. A aquest efecte s'entendrà com a medi rural les localitats amb menys de 20.000 habitants.

b) Cursar estudis d'Enginyeria Agronòmica Superior o de Grau equivalents, per ensenyament oficial, a les Escoles Tècniques Superiors d'Enginyers Agrònoms o d'estudis equivalents.

c) Ser menor de vint anys en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, si se sol·licita per primera vegada.

Lloc de presentació sol·licituds

Les beques se sol·licitaran en els formularis que facilitaran a aquest fi els Serveis Provincials de MUFACE o que s'obtinguin a través de la pàgina web de MUFACE (www.muface.es).

Les sol·licituds hauran de presentar-se, bé directament en el Servei Provincial al col·lectiu del qual es pertanyi, o bé, en qualsevol de les oficines de registre contemplades en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant, Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Termini de presentació sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud i documentació serà el comprès entre l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i el 31 d'octubre de 2024, inclusivament.

Normativa

Convocatòria (BOE 119 de 16.05.2024)