Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts al control de rendiment lleter (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és subvencionar els costos que generin les activitats del control de rendiment lleter de les explotacions de l'àmbit territorial de Catalunya.
Beneficiaris Les entitats de control lleter, d'acord amb l'article 6 del Reial decret 663/2023, de 18 de juliol o, si s'escau, les associacions o organitzacions de criadors definides a l'article 2.a) del mateix Reial decret i que duguin a terme activitats incloses a la definició de control de rendiment lleter.
Despeses subvencionables Als efectes d'aquestes bases, es consideren despeses subvencionables les següents: despeses del personal controlador i altres actuacions destinades a comprovar sistemàticament les produccions i altres aptituds funcionals de les femelles reproductores lleteres, per a la determinació del valor genètic i els mèrits o altres capacitats dels animals.
Quantia L'import de l'ajut no pot ser superior l'import màxim per lactació finalitzada i vàlida següent:

Boví: 10 euros. Oví: 5 euros. Caprí: 5 euros.

En qualsevol cas, l'import de l'ajut no pot superar el 70% del cost de les proves, d'acord amb l'article 27.5 a) del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022.
Lloc de presentació Per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert a l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades en forma diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9163 de 15.05.2024)
 • Reial Decret (BOE 172 de 20.07.2023)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de dur a terme les actuacions subvencionables a partir de la presentació de la sol·licitud de l'ajut i justificar-les en el termini que estableixi la convocatòria corresponent, per tal que, com a màxim, el dia 15 de febrer de l'any següent al de la convocatòria es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.