Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de serveis d'assessorament per a la transformació digital en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026 , el Pla de Digitalització de PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya –Finançat per la Unió Europea– Next Generation EU (Programa Agents del Canvi–Kit Consulting) (Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública
Objecte L'objecte d'aquesta Ordre constitueix l'establiment de les bases reguladores del programa Kit Consulting per al suport a la transformació digital de les petites i mitjanes empreses mitjançant la concessió d'ajudes per a la contractació de serveis d'assessorament.

La finalitat del Programa és donar suport a les petites i mitjanes empreses en els seus processos de transformació digital per augmentar-ne l'ús de les tecnologies digitals i la competitivitat.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les PIMEs el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.
Accions subvencionables Els ajuts regulats en aquesta Ordre permetran, a les petites i mitjanes empreses, la contractació de serveis d'assessorament per a la seva transformació digital, disponibles al mercat, les referències dels quals es trobin accessibles al Catàleg de Serveis d'Assessorament del Programa establert a l'article 12 daquesta Ordre.
Despeses subvencionables Seran subvencionables, en el marc de les quanties màximes establertes a l'article anterior, les despeses en què incorri el beneficiari per a la contractació de serveis d'assessorament per a la transformació digital de les PIMEs, disponibles al Catàleg de Serveis d'Assessorament del Programa que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de lactivitat subvencionada.
Característiques El Catàleg de Serveis d'Assessorament del Programa és la relació de referències a serveis d'assessorament disponibles al mercat que compleixen amb les especificacions d'alguna de les Categories de Serveis d'Assessorament regulades a l'article 13 i determinades a l'Annex IV, oferides pels Assessors Digitals Adherits, i que els beneficiaris de les ajudes podran adoptar. Estarà accessible des de la plataforma Accelera PIME, gestionada per l'òrgan concedent.

El Catàleg de Serveis estarà accessible des de la plataforma Accelera PIME, disponible a https://www.acelerapyme.gob.es/ gestionada per l'òrgan concedent dels bons del Programa.

L'ajut s'atorgarà mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, per rigorós ordre de sol·licitud i fins que s'esgoti la disponibilitat de fons del programa, de conformitat amb l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre , i les seves característiques sestableixen en el capítol II daquesta Ordre.
Termini de realització El termini màxim de presentació de la justificació serà de cinc (5) mesos, comptadors des de la validació de l'Acord de Prestació de Servei d'Assessorament, llevat que les convocatòries estableixin un termini superior.
Dotació pressupostària El crèdit pressupostari a què s'imputin les subvencions es determinarà a cada convocatòria.
Quantia Segments de beneficiaris                                                              Import del «bo assessorament digital» - Euros

Segment A. Empreses entre 10 menys de 50 empleats.                                  12.000
Segment B. Empreses entre 50 i menys de 100 empleats.                              18.000
Segment C. Empreses entre 100 i menys de 250 empleats.                            24.000
Lloc de presentació La sol·licitud i altres comunicacions es realitzaran únicament mitjançant tramitació electrònica.
Termini de presentació La sol·licitud es realitzarà mitjançant l'emplenament d'un formulari automatitzat a la seu electrònica que es determini a cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera PIME).
Normativa Bases i convocatòria (BOE 115 de 11.05.2024)
Observacions Aquestes bases reguladores tindran la vigència temporal corresponent al Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, o la que resulti fins a l'esgotament del crèdit pressupostari del Programa, si això passa amb anterioritat a la finalització de la vigència del Pla esmentat.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.