Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Objecte U. El títol de l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, queda redactat de la manera següent:

«Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya –Finançat per la Unió Europea– Next Generation EU (Programa Kit Digital).»

(...)

Tres. L'article 1, Objecte, queda redactat de la manera següent:

«Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'establiment de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes mitjançant les quals s'executa el Programa Kit Digital per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació (d'ara endavant, Programa), que té per objecte l'adopció de solucions de digitalització incloses al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa.»

(...)

Sis. L'article 5, Objectiu del Programa, queda redactat de la manera següent:

«La finalitat del Programa, l'execució del qual es durà a terme mitjançant la concessió de les subvencions públiques a què es refereix aquesta ordre, és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites i mitjanes empreses, de les microempreses i de les persones en situació d'autoocupació, mitjançant l'adopció de solucions de digitalització en les categories següents descrites a l'annex IV:

(...)

Set. Els apartats 1 i 2 de l'article 7, Beneficiaris, queden redactats de la manera següent:

«1. Podran ser beneficiàries de les corresponents convocatòries efectuades a l'empara d'aquesta ordre i sempre que compleixin els requisits exigits en cada cas:

a) Les petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol.

b) Les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida que exerceixin una activitat econòmica, sempre que el domicili fiscal estigui ubicat en territori espanyol.

(...)

Vuit. L'apartat 1.a) de l'article 8, Requisits dels beneficiaris, queda redactat de la manera següent:

«a) Tenir la consideració de mitjana empresa, petita empresa o microempresa d'acord amb el que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme als efectius i límits financers que defineixen les categories d'empreses, emmarcant les categories de microempreses, petites i mitjanes empreses, així com les persones a situació d'autoocupació.»

Nou. L'apartat 1.a) de l'article 10, Agents Digitalitzadors Adherits, queda redactat de la manera següent:

«1. Podran ser Agents Digitalitzadors Adherits les empreses, segons la definició de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, que compleixin els requisits següents i s'adhereixin al programa mitjançant el procediment establert a l'apartat 6:

(...)

Disset. La categoria de solució de digitalització II. Comerç electrònic, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, queda redactada de la manera següent:

«II. Comerç electrònic

Per als segments I, II i III:

Objectiu: Creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

(...)

Divuit. La categoria de solució de digitalització III. Gestió de Xarxes Socials, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, queda redactada de la manera següent:

«III. Gestió de xarxes socials

Per als segments I, II i III:

Objectiu: Promocionar les empreses beneficiàries en xarxes socials.

(...)

Dinou. La categoria de solució de digitalització IV. Gestió de clients, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, queda redactada de la manera següent:

«IV. Gestió de clients

Per als segments I, II i III:

Objectiu: Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

(...)

Vint. La categoria de solució de digitalització V.  Business Intelligence i Analítica, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, queda redactada de la manera següent:

«V.  Business Intelligence i Analítica

Per als segments I, II i III:

Objectiu: Explotació de dades de l'empresa per millorar el procés de presa de decisions.


(...)

Vint-i-nou. S'hi afegeix la categoria de solució de digitalització XV.  Business Intelligence i Analítica i IA associada, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, amb la redacció següent:

«XV.  Business Intelligence i Analítica i IA associada

Objectiu: Explotació de dades de l'empresa per millorar el procés de presa de decisions mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA) especialitzades en Business Intelligence (BI) i analítica.

(...)

Trenta. S'hi afegeix la categoria de solució de digitalització XVI. Gestió de processos amb IA associada, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, amb la redacció següent:

XVI. Gestió de processos amb IA associada

Objectiu: Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries mitjançant capacitacions en intel·ligència artificial (IA) especialitzades en gestió de processos.

(...)

Trenta-u. S'hi afegeix la categoria de solució de digitalització XVII. Lloc de treball segur, de l'annex IV, Categories de solucions de digitalització, amb la redacció següent:

«XVII. Lloc de treball segur

Objectiu: Proporcionar a les microempreses i petites empreses i treballadors autònoms eines de seguretat, mobilitat i col·laboració en el seu lloc de treball per tal de potenciar-ne la productivitat.

(...)
Normativa
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 115 de 11.05.2024)
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 161 de 07.07.2023)
 • Modificació de Bases Reguladores (BOE 181 de 29.07.2022)
 • Bases Reguladores (BOE 313 de 30.12.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.