Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la transformació del cooperativisme agroalimentari català i el foment de la competitivitat i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica (IMPULS.COOP) (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és la transformació del cooperativisme agroalimentari català mitjançant el foment de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, la digitalització, la promoció dels productes agroalimentaris i l'impuls del teixit cooperatiu a través de la millora de la competitivitat i l'estímul de la intercooperació entre els diversos agents del sistema.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les cooperatives agràries de primer i segon grau constituïdes legalment dedicades a la transformació o comercialització de productes agraris i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa o societat mercantil estiguin formades o participades com a mínim en un 51% per cooperatives agràries.
Despeses subvencionables Les despeses de contractació de personal qualificat es poden incloure a les sol·licituds, amb caràcter temporal i una durada no superior als tres primers anys des de la introducció d'innovacions en els processos i l'organització, amb una subvenció màxima del 50% del cost salarial corresponent, sense superar l'import de 15.000,00 euros/any per lloc de treball, amb la limitació de dues contractacions per convocatòria. Només se subvencionaran els contractes subscrits per temps indefinit. En el supòsit d'amortització d'un lloc de treball abans de l'acabament del període de tres anys de contractació, l'entitat beneficiària ha de reintegrar l'import de l'ajut percebut.

En el cas del Repte 4. Impuls del teixit cooperatiu, les despeses de personal qualificat no computaran en la limitació de les dues contractacions per convocatòria.

En el cas de grans empreses, les despeses subvencionables de personal només podran ser del 15% del cost salarial.
Requisits Les línies d'ajuts han de complir com a mínim dos dels quatre reptes (R) següents, un dels quals ha de ser obligatòriament l'R1 o l'R2, i han d'estar justificats mitjançant un pla d'empresa:

R1. Sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

R2. Transformació digital.

R3. Promoció de productes agroalimentaris.

R4. Impuls del teixit cooperatiu.
Termini de realització El contracte de treball objecte de subvenció s'ha de formalitzar dins l'any de la sol·licitud.
Quantia L'import de l'ajut és el determinat segons la línia d'ajuts i les actuacions subvencionables que estableix l'apartat 7.
Lloc de presentació Per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9160 de 10.05.2024)
Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud i el 15 de febrer de la primera anualitat i del 15 de febrer al 14 de febrer de les anualitats següents. D'altra banda, s'hauran de justificar abans de l'1 de març de cada anualitat perquè com a màxim el 15 d'abril de cada anualitat es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.