Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes a actuacions d'enfortiment industrial en la transformació de productes de la pesca i aqüicultura dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Sector Agroalimentari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades amb fons Next Generation EU (Bases Reguladores)

Organisme atorgant Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Objecte Constitueix l'objecte d'aquest reial decret l'establiment de les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, conforme a l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i al capítol II del títol I del seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, d'ajudes en forma de subvenció destinades a entitats que realitzin projectes aplicables a una activitat industrial de transformació en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.
Beneficiaris Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquest reial decret les societats mercantils de caràcter individual amb personalitat jurídica pròpia, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial de transformació del sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura en qualsevol punt del territori nacional, i que no formin part del sector públic, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Accions subvencionables Les activitats incloses en l'àmbit d'aquest reial decret són les de processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos enquadrades en la secció C - Divisió 10.2 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

De manera ex post es requerirà que les entitats estiguin degudament inscrites en el registre corresponent, dins del CNAE secció C - Divisió 10.2 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

Queden excloses expressament:

a) Les activitats desenvolupades pel sector de la pesca i aqüicultura que es corresponguin amb el sector primari,

b) les corresponents al sector de la distribució, per a aliments a hotels, restaurants i serveis d'àpats, que s'utilitza per a denominar al «canal HORECA», i

c) les activitats logístiques externes a les empreses de la indústria de transformació de la pesca i aqüicultura.
Despeses subvencionables a) Aparells i equips: adquisició d'actius fixos materials vinculats als objectius del projecte i al procés productiu directament o indirectament. Queden exclosos els elements de transport exterior. En aquesta partida es poden incloure els costos d'instal·lació, muntatge o posada en marxa sempre que es tracti d'un servei extern.

b) Edificació i instal·lacions: inversions materials per a l'adequació de naus industrials existents, així com de les seves instal·lacions. Es podran incloure en aquesta partida les inversions corresponents a línies de generació d'energia elèctrica procedent de fonts renovables que els productors industrials implantin en les seves instal·lacions per al seu autoconsum.

c) Actius immaterials: inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, «know-how» o coneixements tècnics no patentats.

d) Col·laboracions externes: només es consideraran col·laboracions externes, a afectes de percebre l'ajuda, les necessàries per al disseny o redissenyo de processos directament relacionats amb les inversions vinculades a les prioritats definides en l'annex I.

e) La Memòria d'avaluació substantiva de les activitats del projecte, que determini el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu».
Característiques Es podran finançar projectes aplicables a una activitat industrial de transformació en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura que responguin a les següents prioritats temàtiques:

a) Eficiència energètica: Contribuint a incrementar l'eficiència energètica o a reduir l'impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus;

b) Economia circular: Ajudant, entre altres, a la transformació de captures de peix comercial que no es destini al consum humà i transformació de subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.

c) Ús eficient de l'aigua: Contribuint a augmentar l'eficiència en l'ús del recurs aigua.

d) Nous productes i/o envasos: Impulsant la digitalització integral i millorant l'optimització de processos i sistemes de gestió i organització.

e) Traçabilitat: Implementant aquells sistemes de traçabilitat de productes pesquers i aqüícoles al llarg de tota la cadena o en qualsevol de les seves fases.

f) Seguretat, higiene, salut i condicions de treball: Millorant la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball;
Termini de realització El termini màxim d'execució i finalització del projecte serà el 30 de juny de 2026.
Quantia L'import màxim destinat a aquestes ajudes, finançades pel citat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'establirà en la convocatòria. Al seu torn, perquè un projecte sigui elegible ha de comptar amb un import d'actuacions finançables superior a 1,5 milions d'euros. La quantia de les ajudes està subjecta a la disponibilitat pressupostària.

La intensitat màxima de l'ajuda serà del 50 per cent de les despeses elegibles.

L'import total de la concessió d'ajuda per beneficiari i per cadascun dels anys 2024, 2025 i 2026 no superarà els 2,5 milions d'euros. L'import màxim total de l'ajuda per projecte no superarà els 5 milions d'euros.
Lloc de presentació D'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds hauran de presentar-se obligatòriament a través de la Seu Electrònica associada del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la relació posterior amb l'entitat sol·licitant es durà a terme per mitjans electrònics.
Termini de presentació En el termini que estableixi la convocatòria, no sent aquest superior a 30 dies des de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», i els seus models estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en la Seu Electrònica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Normativa Bases reguladores (BOE 166 de 10.07.2024)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.