Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Agència de Residus de Catalunya
Objecte Obrir la convocatòria per a l'any 2024 de concessió d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de concurrència competitiva.
Beneficiaris Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.
Accions subvencionables Se subvencionarà l'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s'utilitzi en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició i el seu transport i aplicació.
Despeses subvencionables Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

El concepte subvencionable correspon a l'adquisició de l'àrid reciclat (compra de l'àrid) fins a un màxim de 7,74 €/m3 i el transport i la seva aplicació fins a un màxim de 6 €/m3.

En cap cas, el cost de l'àrid subvencionat no pot superar el seu valor de mercat.

Es considerarà elegible la despesa realitzada a partir de la data de sol·licitud de subvenció.
Termini de realització El termini màxim per a l'execució del projecte al qual s'aplicarà l'àrid reciclat serà de vint-i-quatre mesos, comptadors des de la data de la resolució d'atorgament.

El termini de justificació serà de vint-i-cinc mesos comptadors des de la data de la resolució d'atorgament.
Dotació pressupostària 3.000.000,00 €.
Quantia L'import subvencionable d'adquisició de l'àrid s'estableix en 7,74 €/m3 (o bé l'equivalència de 4,84 €/t), IVA inclòs, i l'àrid reciclat l'haurà de subministrar un gestor degudament autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya i que acrediti el marcatge CE en vigor.

Destinar 6 €/m3 (o bé l'equivalència de 3,75 €/t), IVA inclòs, en concepte de transport i la seva aplicació.

En els casos en què l'ens sol·licitant sigui beneficiari d'una altra subvenció per al mateix concepte, l'Agència de Residus de Catalunya només subvencionarà, si escau, l'import restant, sempre que l'actuació es correspongui amb l'objecte d'aquestes bases reguladores.

Per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, cal haver realitzat i justificat una despesa mínima del 50% de l'activitat subvencionada (és a dir, la despesa associada a la utilització de com a mínim del 50% dels àrids reciclats atorgats). En el cas que el cost efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, però es compleixi la despesa mínima indicada, es reduirà la quantia de la subvenció atorgada en la mateixa proporció.
Lloc de presentació Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'Extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web https://www.eacat.cat. La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals de l'obligació de trametre la documentació dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar en el seu tràmit específic i, per tant, no es considera vàlida ni s'accepta la documentació entrada com a "tramesa genèrica" a l'apartat Tràmits de la Generalitat ni “tramesa genèrica” de la plataforma EACAT.
Termini de presentació El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà fins al 20 de setembre de 2024.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9200 de 09.07.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8627 de 16.03.2022)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.