Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal dels sectors porcí, cunícola, boví (programes de tuberculosi), de petits remugants (programes de tuberculosi i agalàxia) i apícola corresponents a 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte  Convocar els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal dels sectors porcí, cunícola, boví (programa de tuberculosi), de petits remugants (programes de tuberculosi i agalàxia) i apícola corresponents a 2024.
Beneficiaris Poden ser entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les agrupacions de defensa sanitària (ADS) reconegudes com a tals, o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels programes sanitaris detallats a l'annex 2 de l'Ordre.

En el cas dels programes per les malalties d'IBR, de febre Q i de llengua blava, les persones sol·licitants també poden ser les persones físiques o jurídiques titulars de les explotacions afectades.

En el cas que els ajuts per a una explotació se sol·licitin, pel mateix concepte, mitjançant la sol·licitud d'una ADS i mitjançant la sol·licitud del titular d'una explotació, només es tindrà en compte la sol·licitud presentada pel titular de l'explotació ramadera.
Despeses subvencionables Són objecte de subvenció l'execució per part de les agrupacions de defensa sanitària o pels titulars de les explotacions, dels programes sanitaris i de les actuacions de prevenció i de control de malalties detallades a l'annex 2 de l'Ordre que aprova aquestes bases.
Requisits Les persones, físiques o jurídiques, sol·licitants i perceptores de l'ajut han de dur a terme les actuacions que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases en les explotacions ramaderes de què formen part, beneficiàries últimes dels ajuts, les quals, igual com les persones titulars d'explotacions ramaderes que presentin sol·licitud, han de reunir els requisits següents:

a) Ser una petita o mitjana empresa d'acord amb l'annex I del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.

b) Estar integrades en una única agrupació de defensa sanitària encarregada de la prestació dels serveis per al compliment del Programa sanitari. A aquests efectes, es tindran en compte les explotacions ramaderes respecte de les quals l'ADS, juntament amb la persona titular de l'explotació, hagi notificat a l'Administració la seva vinculació. En el cas que la persona sol·licitant sigui directament titular de l'explotació, aquest requisit no serà necessari.

c) Estar inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes que preveu el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació d'explotacions ramaderes.

d) Complir els programes sanitaris oficials obligatoris establerts per la normativa vigent.

e) Complir els requisits vigents en matèria de benestar animal i bioseguretat.
Termini de realització Les persones sol·licitants de l'ajut contra les malalties del sector porcí, cunícola, boví (ajut tuberculosi), oví-cabrum (agalàxia i tuberculosi) i apícola, han d'haver realitzat les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2023 i l'1 de setembre de 2024.
Dotació pressupostària 1.097.000,00 euros.
Quantia En el cas del porcí.

El 80% de la despesa en serveis veterinaris, amb un màxim de 28.000 € per veterinari/ària o empresa veterinària.

Un mòdul per a les analítiques realitzades d'aquelles explotacions amb enquesta de bioseguretat vigent segons pla de bioseguretat i realitzada i gravada pel veterinari/ària vinculat a l'ADS a què pertany l'explotació, amb un import de:

- Explotacions de reproducció que tinguin entre 5 i 50 animals reproductors, 34 €

- Explotacions de reproducció que tinguin entre 51 i 100 animals reproductors, 65 €

- Explotacions de reproducció que tinguin més de 100 animals reproductors, 84 €

- Explotacions d'engreix, 34 €


En el cas dels conills.

El 80% de la despesa en serveis veterinaris, amb un màxim de 28.000 € per veterinari o empresa veterinària.

Un mòdul per als animals reproductors amb un import d'1 euro per animal reproductor i de 0,50 euros per animal de reposició destinats a cobrir els productes utilitzats per complir els programes sanitaris contra les malalties establertes a l'annex 2.


En el cas de l'oví i el cabrum.

En el cas del Programa sanitari de la tuberculosi caprina, se subvencionarà el 80% de la despesa en serveis veterinaris.

En el cas del Programa nacional de vigilància, control i erradicació de l'agalàxia contagiosa, se subvencionarà:

- El 80% de les despeses derivades de l'assessorament i difusió del Programa

- El 80% de les despeses derivades de l'execució del Programa

Control d'altres malalties de l'oví i cabrum.

Aquest apartat inclourà la lluita contra les malalties especificades a l'annex 2, punt 3, apartat B, i se subvencionarà:

- El 80% de les vacunes o productes desparasitaris utilitzats, sempre que disposin de la recepta corresponent

- El 80% de la despesa en analítiques realitzades

- El 80% de la despesa veterinària


En el cas de la producció de mol·luscs, el 80% de la despesa veterinària.


En el cas de la producció apícola, el 80% de la despesa veterinària en el control d'aquestes malalties.


En el cas dels èquids, s'inclourà la lluita contra les malalties especificades a l'annex 2, punt 6, i se subvencionarà:

   - El 80% de les vacunes o productes desparasitaris utilitzats, sempre que disposin de la recepta corresponent

   - El 80% de la despesa en analítiques realitzades

   - El 80% de la despesa veterinària


En el cas de l'aplicació dels programes de les malalties de febre Q, IBR i llengua blava, es subvencionarà a les explotacions de reproducció per producció de carn o llet, reproducció mixta i les de reposició, el 80% de les vacunes utilitzades, sempre que disposin de la recepta corresponent.


En el cas de les proves d'intradermoreacció a la tuberculina (IDT) realitzades dins el Programa de tuberculosi a les explotacions de tipus producció i reproducció, s'aplicarà un mòdul amb l'import màxim especificat a l'apartat 4.3.8.


(...)
Lloc de presentació Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert a l'annex 3 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa és del 2 de setembre al 20 de setembre del 2024, ambdós inclosos.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9199 de 08.07.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8972 de 03.08.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.