Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització corresponents a 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar les línies següents dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització:

Línia 1.1: ajuts per facilitar i estimular l'activitat de les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre i realitzin la captura de senglars en el territori de Catalunya amb l'objectiu d'incrementar-ne les captures i reduir-ne la densitat a fi de disminuir el risc d'entrada de la PPA, contribuir a frenar la progressió de la TB i a la lluita contra altres malalties de declaració obligatòria, evitar els danys al sector primari i estimular l'entrada d'aquests animals caçats al circuit alimentari.

Línia 2.1: ajuts per promoure el transport dels senglars caçats des del punt de captura fins al PLCC o EMCC.

Línia 2.2: ajuts per estimular l'acceptació dels senglars caçats dins del territori de Catalunya pels PLCC i EMCC existents a Catalunya amb l'objectiu d'estimular la comercialització de la carn de senglar com a mesura de gestió i d'aprofitament de les captures i a fi d'afavorir l'economia circular i reduir la quantitat de residus d'origen animal destinats a destrucció de les peces capturades. També per incrementar les captures de senglar i reduir-ne la densitat, de manera que disminueixi el risc d'entrada de la PPA, es contribueixi a frenar la progressió de la TB i es previnguin els danys al sector primari.

Línia 2.4: ajuts per reduir la despesa de gestió dels residus SANDACH per part dels PLCC de tots els senglars caçats dins el territori de Catalunya amb independència de la seva aptitud per a la comercialització.
Beneficiaris En el cas de la línia 1.1: les societats i les associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre, els caçadors associats de les quals hagin caçat senglars en el període que determini la convocatòria corresponent.

En el cas de la línia 2.1: les societats i les associacions de caçadors i les entitats gestores dels PLCC que es facin càrrec del transport, d'acord amb la normativa vigent, dels exemplars caçats en el territori de Catalunya des del punt de captura fins a un PLCC o EMCC.

En el cas de la línia 2.2: les entitats gestores d'un o més PLCC que hagin realitzat la seva activitat legalment, d'acord amb l'article 2.1 h) del Decret 9/2019, de 8 de gener, ubicats en el territori de Catalunya, que hagin rebut exemplars de senglar capturats en el territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria corresponent.

En el cas de la línia 2.4: les entitats gestores dels PLCC responsables de la gestió dels residus SANDACH.
Despeses subvencionables - En el cas de la línia 1.1, la captura de senglars al territori de Catalunya destinats a la comercialització, convenientment identificats i amb els criteris de traçabilitat corresponents. No s'hi consideren els exemplars de senglar caçats i destinats directament a consum domèstic o autoconsum.

- En el cas de la línia 2.1, el transport dels senglars caçats a Catalunya des del punt de captura fins a un PLCC o un EMCC ubicats en territori català, convenientment identificats i amb els criteris de traçabilitat corresponents.

- En el cas de la línia 2.2, la recepció de senglars caçats a Catalunya per PLCC ubicats al territori de Catalunya, convenientment identificats i registrats, i el seu condicionament per a la introducció de la seva carn en el circuit de la comercialització.

- En el cas de la línia 2.4, la recollida, el transport i l'eliminació per part d'una empresa autoritzada dels residus SANDACH generats en l'activitat del PLCC.
Característiques Cada persona sol·licitant només podrà realitzar una sol·licitud per línia.
Dotació pressupostària 931.000 euros.
Quantia Línia 1.1:

   a) 20 euros per senglar caçat i destinat a comercialització, amb un mínim de 40 senglars, en el cas que les captures s'hagin produït a les zones d'elevada densitat de senglars definides en la convocatòria corresponent, amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

   b) 18 euros per senglar caçat i destinat a comercialització, amb un mínim de 40 senglars, en el cas que les captures s'hagin produït en la resta de zones, amb un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

Línia 2.1:

5 euros pel transport de cada senglar des del punt de caça al PLCC o a l'EMCC, amb un mínim de 40 senglars transportats i un màxim de 20.000 euros per persona beneficiària.

Línia 2.2:

   a) 10 euros per senglar que hagi entrat al PLCC, amb un màxim de 80.000 euros per persona beneficiària, en el cas d'empreses que prenguin i proporcionin directament mostres de les peces de caça d'acord amb les indicacions del servei competent en matèria de sanitat animal, per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), d'acord amb l'annex VI del Decret 9/2019, de 8 de gener, i el Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge vigent. La col·laboració s'ha d'acreditar d'acord amb el punt 7.1 i) d'aquestes bases reguladores.

   b) 8 euros per senglar que hagi entrat al PLCC, amb un màxim de 80.000 euros per persona beneficiària, en el cas d'empreses que no col·laborin en la presa de mostres per al seguiment de la situació sanitària de les poblacions de senglars dins del Pla de vigilància sanitària de la fauna salvatge del DACC.


Línia 2.4:

La subvenció serà del 50% del total de l'import justificat del cost de la recollida, el transport i l'eliminació per part d'una empresa autoritzada per a aquesta activitat dels residus d'origen animal no destinats a consum humà generats en l'activitat del punt logístic fins a un màxim de 30.000 euros en el cas d'un PLCC per persona sol·licitant. En el cas que una mateixa persona gestora o titular de PLCC ho sol·liciti per a més d'un PLCC, un màxim de 20.000 euros per cada PLCC.
Lloc de presentació Les sol·licituds i la documentació adjunta per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació Un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9196 de 03.07.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9175 de 03.06.2024)
 • Observacions La documentació justificativa de l'execució de les actuacions subvencionables de les línies 1.1, 2.1, 2.2 i 2.4 s'ha d'aportar en el moment de presentar la sol·licitud, d'acord amb l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.