Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents al període 2024-2025 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts destinats a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/133/2022, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 a la participació (operació 03.01.01) i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 8686, de 10.6.2023), modificada per l'Ordre ACC/140/2023, de 2 de juny (DOGC núm. 8932, de 8.6.2023), i per l'Ordre ACC/130/2024, de 5 de juny (DOGC núm. 9180, de 10.6.2024).

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent i incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

- A la participació per primer cop dels / de les agricultors/ores actius/ives i agrupacions d'agricultors/ores en un programa de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 1 (operació 03.01.01 del PDR 2014-2022).

- A l'organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 2 (operació 03.02.01 del PDR 2014-2022).
Beneficiaris Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són persones beneficiàries els/les agricultors/ores actius/ives, d'acord amb l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i agrupacions d'agricultors/ores que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el programa de qualitat respectiu.

Per a l'operació 1, són entitats sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els consells reguladors que representen els/les agricultors/ores i ramaders/deres inscrits en el programa de qualitat.

Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.
Despeses subvencionables En el cas de l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, són subvencionables les despeses següents:

a) Despeses ocasionades per la inscripció en el programa de qualitat.

b) Despesa anual de participació.

c) Despeses dels controls necessaris per comprovar el compliment del plec de condicions del programa.

En el cas de l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, són subvencionables les actuacions següents:

a) L'organització, el patrocini i/o l'assistència a fires, exposicions i concursos, degustacions de producte i visites educatives.

b) L'organització de jornades tècniques i tallers que tinguin per objecte la informació i/o la promoció.

c) Les accions de relacions públiques i missions comercials.

d) L'elaboració del material divulgatiu i de promoció.

e) La publicitat en els diferents mitjans de comunicació, Internet, revistes especialitzades, llibres i/o en els punts de venda.

f) La identificació del producte amb rètols informatius al lloc de venda i/o de producció.

g) Les accions per a la millora de la imatge i la presentació del producte.

h) Les despeses d'àpats. Les factures en concepte d'àpats es paguen d'acord amb el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.
Termini de realització Per a l'operació 03.01.01 per a la participació en programes de qualitat dels aliments, les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions subvencionables objecte dels ajuts entre el 2 de novembre de 2024 i l'1 de novembre de 2025, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim l'1 de novembre de 2025.

Per a l'operació 03.02.01 per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions subvencionables objecte dels ajuts entre el 16 de juny de 2024 i el 15 de juny de 2025, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim el 15 de juny de 2025.
Dotació pressupostària 3.199.230,23 euros.
Quantia 1. En el cas de l'operació 1:

a) D'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.

b) El percentatge d'ajut és del 100% de l'import de les actuacions que preveu l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.

c) L'import mínim de l'ajut per sol·licitant és de 400 euros.

d) L'import màxim per sol·licitant és de 500.000,00 euros.

2.En el cas de l'operació 2:

a) L'import màxim de l'ajut és de 150.000,00 euros per persona beneficiària.

b) El percentatge d'ajut és del 70% de la despesa subvencionable.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.
Termini de presentació Dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9195 de 02.07.2024)
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9180 de 10.06.2024)
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8932 de 08.06.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8686 de 10.06.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.