Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes a l'impuls de l'economia circular per al 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribueixin de manera substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials, amb la finalitat de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d'una economia circular, de conformitat amb les bases reguladores establertes en el capítol I.

Les ajudes que es financin amb càrrec a aquesta convocatòria per a l'any 2022 s'emmarquen en la línia d'acció 2 del PERTE en EC i en la inversió C12.I3 «Pla de suport a la implementació de l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i a la normativa de residus» del Component 12 «Política Industrial d'Espanya 2030», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant PRTR) del Govern d'Espanya, i d'acord amb la normativa reguladora del mecanisme de recuperació i resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i nacional contribuiran al compliment dels objectius associats a aquesta.

Queden exclosos de la present convocatòria els projectes relacionats amb sectors que treballin amb els productes i residus del tèxtil i de la moda, del plàstic i dels béns d'equips per a energies renovables.
Beneficiaris Les següents entitats, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes, i disposin d'un establiment o sucursal a Espanya:

a) Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia, diferents de les de l'apartat b) següent.

b) Les entitats d'economia social definides en l'article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic i hauran d'estar incorporades en el catàleg d'entitats d'economia social previst en l'article 6 de la Llei 5/2011.

c) Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades per, almenys, una PIME, start-up o entitat d'economia social que compleixin amb els requisits de l'apartat b), sense necessitat que aquestes agrupacions disposin de personalitat jurídica pròpia diferent de les entitats que les componguin. Les persones jurídiques integrants de l'agrupació tindran igualment la consideració de beneficiàries, havent d'atenir-se a les previsions contingudes en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Accions subvencionables Seran subvencionables les actuacions que pertanyin a les següents categories d'actuació, que contribueixin de manera substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:

a) Reducció del consum de matèries primeres verges.

b) Recerca i desenvolupament per a millorar l'ecodisseny dels productes amb la finalitat d'allargar la seva vida útil i millorar la seva reciclabilitat.

c) Millora de la gestió de residus.

d) Transformació digital de processos a través d'infraestructures i sistemes.
Despeses subvencionables Es consideraran despeses subvencionables aquells que, de manera indubtable, estiguin relacionats amb l'activitat objecte de l'ajuda, siguin necessaris per a la seva execució, s'enquadrin en alguna de les categories detallades en els següents punts del present article i es trobin efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del període de justificació. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

Les despeses, per a ser subvencionables, hauran d'estar a nom del beneficiari. En el cas d'agrupacions les despeses hauran d'estar a nom de l'entitat que, sent part de l'agrupació, executi la despesa.

No seran admissibles les despeses contretes abans de la data de sol·licitud de l'ajuda.

En el cas de les despeses contretes posteriorment a la finalització del projecte i executats en el període de justificació només seran subvencionables les despeses corresponents a la preparació de la documentació justificativa fins a un import del 5 % de la subvenció amb un màxim de 25.000 euros.
Termini de realització Els projectes no podran finalitzar més tard de les següents dates en funció de l'import d'ajuda assignat:

a) 31 de desembre de 2023 per a projectes amb ajuda major o igual a 150.000 euros i menor o igual a 400.000 euros.

b) 31 de desembre de 2024 per a projectes amb ajuda major a 400.000 euros i menor o igual a 2.500.000 euros.

c) 31 de desembre de 2025 per a projectes amb ajuda major a 2.500.000 euros fins a 10.000.000 d'euros.
Dotació pressupostària 26.864.000 euros.
Quantia L'ajuda que es concedeixi en el marc d'aquesta convocatòria revestirà la forma de subvenció i tindrà una quantia total màxima en el seu conjunt per al total de la inversió de 10 milions d'euros per projecte i entitat, i un import mínim de 100.000 euros per projecte i entitat, excepte en el cas dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització que tindrà una quantia màxima de 5.000.000 d'euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds per a l'obtenció d'ajuda es dirigiran a la Fundació, els formularis de sol·licitud de la qual estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en el portal web de la Fundació Biodiversitat (https://fundacion-biodiversidad.es), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 de juliol de 2024 i finalitzarà el dia 16 d'agost de 2024.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 155 de 27.06.2024)
 • Modificació de Bases (BOE 174 de 22.07.2023)
 • Modificació de Convocatòria (BOE 169 de 17.07.2023)
 • Bases reguladores i Convocatòria (BOE 293 de 07.12.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.