Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2024 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 8967, de 27.7.2023), modificada per l'Ordre ACC/126/2024, de 30 de maig.
Beneficiaris a) Les agrupacions d'apicultors/es, en la mesura que els socis o associats beneficiaris dels ajuts establerts en aquestes bases reguladores compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores.

b) A títol individual i respecte a les actuacions que figuren a l'apartat 2.2 de l'annex 2 de l'Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la normativa aplicable a aquests ajuts, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.
Accions subvencionables A efectes de l'Ordre, es consideren els tipus d'intervenció següents:

a) Serveis d'assessorament, assistència tècnica, formació, informació i intercanvi de millors pràctiques, fins i tot mitjançant activitats de col·laboració en xarxes, per a apicultors i organitzacions d'apicultors.

b) Inversions en actius materials i immaterials, així com altres accions.

c) Accions destinades als laboratoris en l'anàlisi de productes apícoles, per evitar la pèrdua d'abelles o les caigudes en la productivitat, i de substàncies potencialment tòxiques per a les abelles.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables les corresponents als conceptes subvencionables de cadascuna de les línies d'actuació detallades a l'annex 2 d'aquestes bases reguladores.
Requisits Les persones apicultores beneficiàries d'aquests ajuts també han de complir els requisits següents:

a) Complir el que s'estableix en el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes d'ordenació de les explotacions apícoles i en el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.

b) Tenir inscrita l'explotació al Registre d'explotacions apícoles amb anterioritat a l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, excepció feta d'aquelles persones titulars que hagin iniciat l'activitat a través d'un canvi de titularitat d'explotacions en estat d'alta abans d'aquesta data. A més, queda exempta del requisit anterior la creació de figures associatives o persones jurídiques integrades per apicultors/es que ho fossin abans de l'1 de gener de l'any de presentació de la sol·licitud, o la creació d'explotacions de titularitat compartida en què un dels membres fos apicultor o apicultora amb anterioritat a aquesta data.

En cas de fusions d'explotacions ja existents, es considera la data d'inici de l'activitat la del titular amb més antiguitat.

c) Haver actualitzat el cens de cadascuna de les persones apicultores incloses en la sol·licitud en el període comprès entre l'1 de gener i l'1 de març de l'any de la convocatòria.

d) Complir el que estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

e) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, tant de les arnes transhumants com de les restants.

f) En cas de contractar serveis d'anàlisi, s'hauran de fer en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025.

g) En el cas de sol·licitar ajuts per a les actuacions incloses en el punt 2.2 de l'annex 2 de l'Ordre, ser una persona apicultora que practica la transhumància.

h) Els ruscs abandonats i els ruscs morts no donaran dret al cobrament d'ajuts pel seu titular.
Característiques Només es podrà sol·licitar ajuda per a l'execució d'una acció determinada sobre un mateix rusc, una única vegada per campanya apícola, independentment de si la persona sol·licita aquest ajut a títol individual o com a integrant d'una cooperativa o agrupació de productors.
Termini de realització Les persones beneficiàries han d'haver realitzat i justificat les actuacions objecte de l'ajut dins el termini comprès entre l'1 d'agost de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, ambdós inclosos, perquè, com a màxim el 15 d'octubre de 2024, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes, amb l'excepció que estableix l'apartat 8.2.2 s) de les bases reguladores en el cas de despeses de contractació de personal tècnic i especialista o de personal administratiu per Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS), si el contracte té una durada superior a la data de presentació de la sol·licitud.
Dotació pressupostària 734.446,28 euros.
Quantia La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària corresponent a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la corresponent resolució de convocatòria.
Lloc de presentació Obligatòriament per via telemàtica des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment establert en l'annex 3, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.

Les sol·licituds i els altres tràmits presentats en forma diferent de l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Termini de presentació 10 dies hàbils que computa a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9192 de 27.06.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8967 de 27.07.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.