Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2024 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (intervenció 6881.4 del PEPAC 2023-2027) (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Centre de la Propietat Forestal
Objecte Convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2024 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (intervenció 6881.4).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions que compleixin els requisits.
Accions subvencionables 1) Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF).

2) Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc). 3) Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
Despeses subvencionables Únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de la visita de no inici d'obres realitzada per personal tècnic del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per verificar que no s'han iniciat les obres o actuacions, i abans de la data de finalització del termini d'execució i justificació establert en la resolució de concessió de l'ajut.

Excepcionalment, els costos dels treballs silvícoles de restauració, els costos de les plantacions de restauració en zones sense potencial de regeneració natural i els costos derivats de l'adequació dels camins necessaris per a la realització d'aquests treballs es consideren subvencionables quan s'iniciïn immediatament després d'una catàstrofe natural.
Termini de realització Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2025, inclòs.

Justificació: fins al 15 d'octubre de 2025, inclòs.
Dotació pressupostària 526.315,79 euros.
Quantia Els imports màxims subvencionables per a cadascuna de les actuacions i els percentatges d'atorgament són els que indica l'annex d'aquesta Resolució.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària en una única sol·licitud, podent demanar més d'un IOF, és de 50.000,00 euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 2 de les bases.
Termini de presentació Un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9189 de 21.06.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9176 de 04.06.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.