Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per a les organitzacions de persones productores pesqueres i les seves associacions d'àmbit autonòmic reconegudes a Catalunya que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és promoure les condicions per a uns sectors de la pesca i l'aqüicultura econòmicament viables, competitius i atractius, tot impulsant l'establiment i el funcionament de les organitzacions de persones productores pesqueres (OPP) i les seves associacions (AOP) mitjançant els ajuts a la consolidació d'OPP, i la preparació i la implementació de plans de producció i comercialització (PPIC).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les organitzacions de persones productores pesqueres (OPP) i les seves associacions (AOP) d'àmbit autonòmic reconegudes a Catalunya que compleixin els requisits generals de l'apartat 2.2 i les condicions d'admissibilitat previstes a l'apartat 2.3.
Despeses subvencionables Es consideren despeses subvencionables els conceptes de despesa establerts en l'annex 2 per a cada línia d'ajuts que siguin efectivament assumides per la persona beneficiària, siguin necessàries per a l'execució del projecte i s'hagin realitzat amb anterioritat al termini de justificació establert a la convocatòria.
Termini de realització En el cas dels ajuts a la consolidació d'OPP i AOP, les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les amb la informació de les actuacions dutes a terme, en el moment de la sol·licitud de l'ajut, d'acord amb el termini que estableixi la convocatòria.

En el cas dels ajuts a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC), les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l'ajut i justificar-les amb la informació de les actuacions dutes a terme, abans de la data que estableixi la resolució de concessió i, com a màxim, el 28 de febrer de l'anualitat posterior a la sol·licitud de l'ajut.

En el cas de l'anualitat 2024, la justificació corresponent a la preparació i l'aplicació del PPIC de l'anualitat 2023 s'ha de realitzar en el moment de la sol·licitud de l'ajut, d'acord amb el termini que estableixi la convocatòria, i la justificació corresponent a la preparació i l'aplicació del PPIC de l'anualitat 2024 s'ha de fer, com a màxim, el 28 de febrer de 2025.

En el cas de les despeses corresponents a retribucions i cotitzacions de la Seguretat Social del període corresponent a l'anualitat n que siguin efectivament abonades en l'anualitat n + 1, s'han d'incorporar en la justificació de l'anualitat n + 1.
Quantia Aquest ajuts són cofinançats amb el FEMPA, que hi participa en un 70%.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar serà la que determini la convocatòria corresponent.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran, en el termini que indiqui la convocatòria corresponent, per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 3, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9189 de 21.06.2024)
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.