Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és fomentar la descripció i la conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació del territori de Catalunya. Les varietats locals identificades s'inscriuran al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Així mateix, és objecte d'aquests ajuts fomentar el coneixement entre els agricultors, les entitats i els consumidors de l'existència d'aquestes varietats i canalitzar-les en els mercats locals mitjançant el comerç de proximitat. També es vol fomentar el coneixement dels parents silvestres dels conreus (PSC) i de les plantes silvestres d'ús alimentari (PSUA) i de les seves aplicacions al sector agrícola, així com promoure la recopilació i l'intercanvi d'informació entre organitzacions i realitzar activitats de divulgació.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones jurídiques que siguin entitats de conservació públiques o privades que portin a terme actuacions de conservació de varietats locals, parents silvestres dels conreus (PSC) i/o plantes silvestres d'ús alimentari (PSUA).
Accions subvencionables Les actuacions subvencionables són les següents:

- Conservació de varietats locals, PSC i PSUA: actuacions de manteniment dels bancs de germoplasma de varietats locals d'espècies agrícoles (lloc destinat a la conservació de la diversitat genètica del material vegetal) i de PSC i PSUA. En aquestes actuacions s'inclou tant la conservació in situ com l'ex situ.

- Caracterització: procés de descripció dels diferents caràcters morfològics hereditaris de les varietats locals que es poden observar amb facilitat, que s'expressen al llarg del cicle del cultiu en tots els ambients, que en permeten distinció amb prou homogeneïtat i que manifesten força estabilitat en les diferents generacions. En el cas dels PSC i/o de les PSUA, també inclou la descripció dels trets d'interès agrari i alimentari que puguin tenir.

La caracterització implica la sembra/plantació amb disseny experimental de les varietats locals, PSC i/o PSUA que es volen caracteritzar per facilitar al personal tècnic i qualificat l'obtenció i el registre dels valors que permeten realitzar la caracterització mitjançant els descriptors acordats a la Comissió de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya i els descriptors dels formularis tècnics que estableix el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en cas que n'hi hagi.

- Multiplicació de varietats locals inscrites o en tràmit d'inscripció al Catàleg de varietats locals de Catalunya per a l'obtenció de llavors i plançons. Aquesta actuació comporta el cultiu de les varietats locals per tal d'obtenir o produir material de multiplicació i/o regeneració (llavors, empelts, esqueixos...).

- Realització d'analítiques.

- Manteniment i actualització de bases de dades conjuntes: en aquesta actuació se subvenciona la introducció d'informació estandarditzada pel DACC en una base de dades conjunta, relativa a totes les entrades conservades per cada entitat, així com el manteniment i l'actualització de la informació d'aquesta base de dades.

- Prospecció i recopilació de coneixements etnobotànics de les varietats locals d'interès agrari, de PSC i de les PSUA. Realització d'activitats de divulgació, com ara vídeos promocionals; activitats de divulgació obertes al públic en general; participació en fires, mercats o festes locals, o realització de tasts.
Despeses subvencionables L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la descripció i conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació de Catalunya.
Requisits Requisits de l'actuació subvencionable.

a) Sol·licitar com a mínim les actuacions següents:

   - Conservació de varietats locals, PSC i PSUA.

   - Manteniment de bases de dades conjuntes.

b) Les entitats hauran de disposar d'un responsable del projecte, que serà una persona tècnica

degudament formada que haurà d'assistir als cursos que convoqui l'Administració catalana a aquest efecte.

c) Requisits específics per actuació:

   - Conservació de varietats locals, PSC I PSUA:

El banc de germoplasma ha de conservar un mínim de 40 entrades, que poden incloure tant varietats locals amb cicle vegetatiu anual, bianual i plurianual, com entrades de varietats d'espècies llenyoses (fruiters, vinya i olivera), així com PSC i PSUA.

   - Caracterització:

No seran subvencionables les varietats locals, els PSC i les PSUA caracteritzats per més d'una entitat. En el cas de varietats duplicades, el personal tècnic del DACC avaluarà les duplicitats i resoldrà a favor d'una de les dues entitats, tenint en compte els criteris que estableixin les bases reguladores de l'ajut.

Només es podran caracteritzar varietats locals, PSC i PSUA que, prèviament, disposin d'una memòria de caracterització normalitzada i aprovada per la Comissió Catalana de Varietats Locals en el moment de certificar l'ajut.

   - Multiplicació de varietats locals:

No s'acceptarà la multiplicació i/o regeneració de varietats locals diferents de les inscrites o en tràmit d'inscripció al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

   - Realització d'analítiques:

Les analítiques objecte d'ajut les han de realitzar laboratoris acreditats.

d) En relació amb les analítiques, únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/ d'acord amb el procediment que estableix l'annex 2.
Quantia 1. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la descripció i conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació de Catalunya.

2. L'import de l'ajut no pot ser superior a 15.000 euros per persona beneficiària.

3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determina la resolució de convocatòria corresponent.

4 La intensitat de l'ajut és del 100% de les despeses subvencionables per a cada actuació, sense sobrepassar els màxims establerts per a cada actuació, d'acord amb el següent:

a) Conservació. L'import auxiliable variarà segons el nombre d'entrades de varietats locals, PSC i/o PSUA al banc de germoplasma:

Entre 40 i 100 entrades, un import de 3.950 euros; entre 101 i 200 entrades, un import de 4.950 euros; entre 201 i 300 entrades, un import de 5.950 euros; entre 301 i 600 entrades, un import de 6.950 euros; entre 601 i 1.000 entrades, un import de 7.950 euros, i més de 1.000 entrades, un import de 8.950 euros.

b) Caracterització. L'import auxiliable serà de 1.450 euros per varietat caracteritzada.

c) Multiplicació de varietats locals. L'import auxiliable es determinarà en funció del tipus de varietat multiplicada i/o regenerada i serà de:

240 euros per varietat al·lògama multiplicada, 120 euros per varietat autògama multiplicada i 240 euros per varietat de reproducció vegetativa.

d) Manteniment de bases de dades conjuntes. L'import auxiliable variarà segons el nombre d'entrades de varietats locals, PSC i/o PSUA en la base de dades conjunta, d'acord amb la informació estandarditzada pel DACC:

Entre 40 i 100 entrades, un import de 880 euros; entre 101 i 200 entrades, un import de 1.100 euros; entre 201 i 300 entrades, un import de 1.330 euros; entre 301 i 600 entrades, un import de 1.550 euros; entre 601 i 1.000 entrades, un import de 1.770 euros, i més de 1.000 entrades, un import de 2.000 euros.

e) Prospecció i recopilació de coneixements etnobotànics. L'import auxiliable serà de 740 euros.

f) Realització d'activitats de divulgació. L'import auxiliable serà de 700 euros.

g) Realització d'analítiques. L'import màxim auxiliable serà de 600 euros per a les analítiques vinculades a la caracterització (sanitàries, nutricionals, sensorials, d'ADN, etc.) i de 400 euros per a les analítiques vinculades a la conservació i relatives a les principals malalties que es poden transmetre amb el material vegetal.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat en el termini que indiqui la convocatòria corresponent, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats que estableixi el DACC per a aquest tràmit.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9189 de 21.06.2024)
Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts com a màxim fins al 30 de juny i justificar-les fins al 15 de juliol de l'any següent de la convocatòria, per tal que com a màxim el dia 15 d'octubre es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.