Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Modificació de segona convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Objecte En aplicació de l'article 23.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es modifica l'article segon de l'Ordre TED/919/2023, pel qual s'aprova la segona convocatòria de subvencions (2023) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en els següents termes:

a) L'apartat 1 de l'article 4

"1. Quantia total. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en el marc de la present convocatòria serà de 200.000.000 d'euros.

Addicionalment, en el cas de disposar d'una quantia addicional, podrà ampliar-se el crèdit en aquesta convocatòria, fins a 100.000.000 d'euros, segons el que s'estableix en l'article 58.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sense que es requereixi d'una nova convocatòria. De conformitat amb l'article 7 de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, qualsevol ampliació de crèdit que es produís serà publicat en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(...)
Normativa
 • Modificació de convocatòria (BOE 148 de 19.06.2024)
 • Ampliació de termini de resolució (BOE 137 de 06.06.2024)
 • Ampliació de termini de presentació (BOE 298 de 14.12.2023)
 • Modificació de Bases reguladores i 2a. Convocatòria (BOE 183 de 02.08.2023)
 • Bases reguladores i Convocatòria (BOE 235 de 30.09.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.