Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les comunitats de regants que hagin subscrit convenis durant els anys 2023 i 2024 amb la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA), per executar obres declarades d'interès general per a la millora de l'eficiència i sostenibilitat en els regadius, a fi de contribuir a pagar part dels costos que han d'assumir aquestes comunitats de regants en virtut dels convenis esmentats (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/86/2024, de 23 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants que hagin subscrit convenis durant els anys 2023 i 2024 amb la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA), per executar obres declarades d'interès general per a la millora de l'eficiència i sostenibilitat en els regadius (DOGC núm. 9151, de 26.4.2024).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu segons els articles 81 i 82 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent, afectades pel pla de sequera a què es refereix l'apartat 1.

Així mateix, han d'haver signat un conveni amb SEIASA per a l'execució de les obres programades pel Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació dins el Pla per la millora de l'eficiència i la sostenibilitat en regadius que forma part del Pla de recuperació, transformació i resiliència dins d'alguna de les fases I, II o III.
Despeses subvencionables L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'assumpció de compromisos de la comunitats de regants derivades del conveni amb SEIASA.

a) La part que pertoca assumir a la comunitat de regants del cost total de l'actuació que inclou els conceptes següents d'acord amb el conveni signat amb SEIASA.

b) Així mateix, seran subvencionables les despeses següents a càrrec de la comunitat de regants d'acord amb el conveni amb SEIASA relacionades directament amb les obres i no incloses dins la relació anterior.
Dotació pressupostària 28.070.000 euros.
Quantia L'import màxim de l'ajut que preveu l'apartat 1 no podrà superar els 10.000.000 d'euros per entitat beneficiària.

Els percentatges de subvenció que es poden concedir són els següents:

a) Per a les comunitats de regants incloses en les inversions previstes per SEIASA, d'acord amb l'apartat 1 d'aquestes bases reguladores, en la fase III, que durant la campanya de reg de 2023 hagin estat incloses en algun escenari del pla de sequera de la conca corresponent, la subvenció és del 81% dels costos subvencionables a què fa referència l'apartat 4.1 sol·licitats que resultin auxiliables.

b) Per a les comunitats de regants incloses en les inversions previstes per SEIASA, d'acord amb l'apartat 1 d'aquests bases reguladores, en les fases I o II, que durant la campanya de reg de 2023 hagin estat incloses en algun escenari del pla de sequera de la conca corresponent, la subvenció és del 19% dels costos subvencionables a què fa referència l'apartat 4.1 sol·licitats que resultin auxiliables.

c) Per a les comunitats de regants que compleixen l'apartat b) i estiguin situades en la conca del Ter, la subvenció és d'un 55% addicional.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació Dos mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9184 de 14.06.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9151 de 26.04.2024)
 • Observacions Les comunitats de regants beneficiàries han de dur a terme les seves obligacions d'acord amb el conveni subscrit amb SEASA i presentar la justificació en el termini que estableixi la resolució de concessió, i com a màxim el 27 d'octubre de 2028, perquè es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes. Així mateix, és possible efectuar certificacions parcials per a cada anualitat, de manera que les comunitats de regants beneficiàries han de presentar la justificació corresponent com a màxim el 27 d'octubre de l'anualitat de què es tracti.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.