Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris corresponents a l'any 2023 (Crèdits disponibles)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Incrementar en 997.473,47 euros la dotació inicial de 20.000.000 euros dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris convocats mitjançant la Resolució ACC/2829/2023, de 24 de juliol (ref. BDNS 710718) (DOGC núm. 8972, de 3.8.2023), amb un crèdit total resultant de 20.997.473,47 euros, que es distribueixen de la manera següent: 3.997.473,47 euros en l'exercici 2024, 8.500.000 euros en l'exercici 2025 i 8.500.000 euros en l'exercici 2026.
Normativa
  • Crèdits disponibles (DOGC núm. 9184 de 14.06.2024)
  • Convocatòria (DOGC núm. 8972 de 03.08.2023)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 8961 de 17.09.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.