Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents al 2023 en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –Finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Modificar l'apartat 1.4 de la Resolució ACC/2640/2023, de 14 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2023 en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, que queda redactat de la manera següent:

“1.4 Les inversions subvencionables són les establertes en l'article 7 de les bases reguladores i han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2024.”
Normativa
  • Modificació de Convocatòria (DOGC 9123 de 15.03.2024)
  • Convocatòria (DOGC 8962 de 20.07.2023)
  • Real Decreto 949/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.