Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la política agrícola comuna, en matèria d'inversions i collita verda (Modificació del Real Decreto 905/2022)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte U. Es modifica l'apartat 6 de l'article 29, que queda redactat com segueix:

«6) La sol·licitud de pagament intermedi, que es correspon amb el pagament de les actuacions executades en el primer exercici financer de les operacions biennals, anirà acompanyada, almenys, de la documentació indicada en la lletra e) de l'apartat anterior.»

Dos. L'apartat 2 de l'article 35 queda redactat com segueix:

«2. En el moment de sol·licitar l'ajuda hauran d'estar inscrits en el Registre Vitícola les persones viticultores com a explotadors/conreadors i les seves parcel·les incloses en la sol·licitud d'ajuda. Les comunitats autònomes podran decidir que el moment en el qual hauran d'estar inscrits en el Registre Vitícola sigui a data d'inici de les sol·licituds.»

Tres. En l'apartat 4 de l'article 38, el primer paràgraf de la lletra c) queda redactat com segueix, i se suprimeix la lletra i):

«c) El rendiment mitjà de cada parcel·la de vinya, considerant la mitjana de les tres últimes campanyes, tret que aquesta informació ja obri en poder de la comunitat autònoma. Aquest rendiment serà el rendiment pel qual se sol·licita l'ajuda i podrà ser condicionat al que s'estableix per les comunitats autònomes en les seves convocatòries.»

Quatre. L'apartat 6 de l'article 39 queda redactat com segueix:

«6. Les comunitats autònomes podran establir més d'un criteri addicional en cada categoria, basant-se en l'estratègia i els objectius específics establerts per cadascuna d'elles en el seu territori.»

Cinc. L'apartat 3 de l'article 41 queda redactat com segueix:

«3. La compensació per la pèrdua d'ingressos consistirà en una compensació econòmica del 50 % de la pèrdua d'ingressos deguda a l'execució de la collita en verd en la parcel·la per a la qual se sol·licita l'ajuda. La pèrdua d'ingressos es calcularà com el preu mitjà del raïm de les tres últimes campanyes en la parcel·la objecte de l'ajuda multiplicat pel rendiment mitjà d'aquesta parcel·la en les tres últimes campanyes de les quals es disposin dades. Si en la parcel·la per a la qual se sol·licita l'ajuda s'hagués realitzat collita en verd en alguna d'aquestes tres últimes campanyes, s'entendrà que s'està en el supòsit de no disposició de dades per a aquesta o aquestes campanyes en les quals es va realitzar la collita en verd, podent-se excloure aquesta campanya per al càlcul del rendiment mitjà. A més, quan en una o més campanyes objecte de càlcul de la compensació per pèrdua d'ingressos haguessin concorregut circumstàncies excepcionals que condicionessin de manera molt sensible els rendiments i/o els preus percebuts pels productors, les campanyes afectades per això podran ser retirades del càlcul, substituint-se per les immediatament anteriors. En cas d'aplicar aquesta excepció la comunitat autònoma haurà d'especificar-ho en la seva normativa. D'igual forma, les circumstàncies excepcionals estaran degudament justificades per la comunitat autònoma i incloses en la seva normativa.»

Sis. L'apartat 2 de l'article 42 queda redactat com segueix:

«2. En cap cas podrà entendre's executada la collita en verd en una parcel·la si aquesta no ha estat efectuada en la parcel·la completa de vinya i s'han eliminat tots els raïms de raïm, segons allò que s'ha fixat en l'article 17 del Reglament Delegat (UE) 2022/126 de la Comissió, de 7 de desembre de 2021.»
Normativa
 • Modificació del Real Decreto 905/2022 (BOE núm. 64 de 13.03.2024)
 • Modificació (DOGC núm. 8896 de 17.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8873 de 13.03.2023)
 • Complementació de Bases reguladores (DOGC núm. 8819 de 23.12.2022)
 • Real Decreto 905/2022 (BOE núm. 257 de 26.10.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.