Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de vinya en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna durant l'any 2023 (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és compensar a les explotacions agràries amb superfícies de vinya de Catalunya l'increment de costos experimentat l'any 2023 per l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica titulars d'explotacions agràries que comptin en la seva explotació amb superfícies de vinya i:

a) Siguin titulars, a 1 de gener de 2023, d'una explotació que consti al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA Catalunya).

b) Hagin presentat la Declaració única agrària de 2023 (DUN 2023) abans del seu període de finalització, d'acord amb l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, declarant el producte de vinya.

c) El sol·licitant ha d'haver realitzat la declaració de collita i el rendiment productiu de l'explotació l'any 2023, d'acord amb les dades del Registre Vitivinícola de Catalunya (e-RVC), el qual ha estat inferior als 8.000 kilograms per hectàrea.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'increment de costos per l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la resolució de convocatòria corresponent.

La superfície màxima auxiliable serà la menor entre la superfície de l'e-RVC i la superfície de vinya declarada a la DUN 2023.

L'import de l'ajut no pot ser superior a 450 euros per hectàrea i persona beneficiària.
Termini de presentació Les sol·licituds de l'ajut s'entendran realitzades amb la presentació de la DUN 2023 dins del termini establert en l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023, d'acord amb els apartats 2 i 3 d'aquestes bases reguladores.
Normativa
  • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 9141 de 12.04.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9120 de 12.03.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.