Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a doctorats industrials (DI) 2024 - (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Objecte Obrir la convocatòria de doctorats industrials per a l'any 2024.

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral. En concret, es preveuen les modalitats següents:

a) Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o la doctoranda es dedica al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. Les disposicions específiques d'aquesta modalitat es defineixen en l'apartat III.

b) Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca, que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l'entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic té la consideració de beneficiari. Les disposicions específiques d'aquesta modalitat es defineixen en l'apartat IV.
Beneficiaris Entitats beneficiàries

1 Entorn empresarial

Poden exercir d'entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 2) i les entitats del Sector públic de la Generalitat de Catalunya. En queden explícitament excloses:

   - Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.

   - Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.

   - Els centres adscrits a les universitats.

A més, s'han de considerar les excepcions que recullen aquestes bases, concretament els apartats III (Disposicions específiques de la modalitat projectes DI cofinançats) i IV (Disposicions específiques de la modalitat projectes DI específics).

2 Entorn acadèmic

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca (vegeu-ne la definició a la base 2), en concret:

- Les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya.

- Els centres de recerca amb seu a Catalunya.

- Les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

- Els centres tecnològics amb seu a Catalunya.
Despeses subvencionables Les despeses subvencionables varien segons la modalitat d'ajut sol·licitada, i es poden aplicar als conceptes següents:

- Finançament per a l'entorn empresarial (fins a 22.800,00 €). Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi ha el cost total del contracte del doctorand o doctoranda, el cost total del contracte de la persona responsable a l'entorn empresarial en proporció amb la seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l'entorn empresarial directament relacionades amb el projecte DI.

- Borsa del doctorand o la doctoranda (fins a 10.800,00 €). Va destinada a cobrir les despeses directes del doctorand o la doctoranda, en concret les de matrícula, mobilitat, formació i publicació d'articles. Així, les despeses elegibles serien les següents:

a) les reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l'expedient acadèmic; dipòsit i defensa de la tesi doctoral; expedició del títol acadèmic oficial de doctor amb suplement europeu al títol, taxes i altres possibles despeses regulades al decret de preus públics.

b) les de desplaçament, allotjament, manutenció i, en general, totes aquelles que derivin de l'assistència a seminaris i congressos o d'estades en altres seus de l'entorn empresarial, universitats o centres de recerca, sempre que estiguin directament relacionades amb el projecte de recerca i no corresponguin als llocs de treball habituals.

c) les de cursos de formació, tant si està relacionada específicament amb el projecte, com si es tracta de formació transversal.

d) les derivades de la publicació d'articles relacionats amb el projecte de recerca on el doctorand o doctoranda consti com a autor o autora.

- Finançament per al grup de recerca (fins a 22.800,00 €). L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línia de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:

a) Despeses de contractació o cofinançament de contractes de personal predoctoral, postdoctoral o tècnic de suport a la recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral, d'acord amb la normativa laboral vigent que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. Seran subvencionables les retribucions del personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants, sempre que això no suposi incórrer en doble finançament, d'acord amb allò que es disposa a l'article 19.3 de la Llei 38/2002, de 17 de novembre, general de subvencions. No seran subvencionables els pagaments que vagin destinats a cobrir part del sou del doctorand o la doctoranda, quan l'entitat representant de l'entorn empresarial sigui la que contracta.

b) Despeses d'execució: 1) adquisició de material fungible; 2) despeses d'adquisició, costos de depreciació, arrendament financer (Leasing) o lloguer, manteniment, reparació d'actius materials, instrumental, equipament cientificotècnic, material informàtic i material bibliogràfic, vinculats amb els objectius de recerca del grup (en cas d'adquisició, la despesa ha de ser inferior a 50.000 €); 3) despeses de subcontractació de serveis i treballs externs de recerca i consultoria tecnològica relacionats amb l'objecte de l'ajut que no puguin ser assumits directament pels membres del grup (màxim 50% total de l'ajut). En aquest últim cas s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

c) Despeses de publicacions i despeses de difusió de resultats: s'inclouen les despeses de revisió de manuscrits, publicació en revistes científiques i les relacionades amb la publicació en obert i derivades de la incorporació a repositoris de lliure accés.

d) Despeses associades a drets de propietat intel·lectual.

e) Despeses de viatges i mobilitat, sempre que estiguin relacionades amb els objectius del grup i per a la difusió dels resultats, així com la inscripció a congressos, de personal membre del grup de recerca, investigadors predoctorals i personal tècnic que hi estigui vinculat. S'hi inclouen les despeses de desplaçament, dietes i allotjament, però no són elegibles les despeses protocol·làries, sumptuàries ni de representació. Les despeses de viatges, allotjament i manutenció que s'imputin estaran limitades per la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.

f) Despeses derivades de l'organització de congressos, seminaris o reunions científiques relacionades amb l'activitat de recerca del grup. S'inclouen en aquest apartat: 1) les despeses de desplaçament, l'allotjament, les dietes i la gratificació de ponents; 2) l'elaboració de publicacions o pàgines web, sempre referides a l'acció organitzada pel grup.

g) Altres despeses no incloses en cap dels apartats anteriors. S'hi inclouen les despeses de la utilització de serveis de suport cientificotècnic de les entitats beneficiàries, despeses de llicències informàtiques, subscripcions a publicacions o associacions científiques, les dotacions per a beques, les activitats destinades a la promoció de la internacionalització del grup, les accions de divulgació i les accions de transferència, les expedicions o el treball de camp o qualsevol altra despesa relacionada amb els objectius del grup.

Les despeses han d'estar necessàriament associades als objectius i a les activitats de recerca del grup, i s'ha de poder justificar la seva necessitat per a aquesta finalitat. En el cas de despeses associades a personal no membre del grup, aquestes despeses han d'estar convenientment justificades i connectades a la consecució d'objectius de recerca del grup.

- Costos indirectes o overheads (fins a 4.200 €). Aquest import es destina a cobrir les despeses indirectes ocasionades per al desenvolupament del projecte.
Requisits Tota sol·licitud que es presenti en el marc d'aquestes bases reguladores, amb independència de la modalitat, ha d'haver estat presentada prèviament com a proposta de DI, mitjançant l'enviament del formulari de proposta a l'adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat i la presentació del document signat per les entitats sol·licitants en el registre de l'AGAUR. El formulari de proposta es podrà trobar al lloc web del Pla DI (<https://doctoratsindustrials.gencat.cat>), on s'aniran publicant les propostes de DI a mesura que es vagin rebent. Pel que fa al contingut de les propostes, caldrà publicar al lloc web indicat les dades de caràcter personal següents:

   - Responsable legal de l'entitat sol·licitant de l'entorn empresarial (nom i cognoms)

   - Tutor/a a l'entorn empresarial (nom, cognoms)

   - Director/a de tesi (nom, cognoms)


Les entitats sol·licitants han d'haver signat un conveni de col·laboració per desenvolupar conjuntament un projecte DI. En aquests projectes hi poden participar altres entitats d'acord amb el que prevegi el conveni corresponent.

En els casos en què els organismes de recerca sol·licitants no siguin universitats, el conveni de col·laboració ha d'estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi la persona candidata.


Les entitats sol·licitants han d'haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi entre aquells candidats que hagin presentat la seva candidatura.


El director o la directora de la tesi ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
Característiques Característiques dels projectes DI

- Han de tenir representació, com a mínim, de l'entorn acadèmic i de l'entorn empresarial.

- Han de ser projectes de recerca i han de suposar una col·laboració efectiva (vegeu-ne les respectives definicions a la base 2) entre una o més empreses o entitats de l'entorn empresarial i un o diversos organismes de recerca o entitats de l'entorn acadèmic.

- El projecte de recerca dut a terme en col·laboració efectiva entre l'entorn acadèmic i l'entorn empresarial pot generar drets de propietat industrial. Tot dret de propietat industrial resultant del projecte, així com els drets d'accés corresponents, s'ha d'atribuir als diferents socis de la col·laboració de manera adequada i en funció de les seves tasques, contribucions i interessos respectius, d'acord amb el que es reculli en el conveni de col·laboració al qual es refereix la base 8.3.
Durada Els ajuts són per a un període de tres anys, d'acord amb el que preveu el Pla DI. La data d'inici de l'ajut l'indicaran les entitats beneficiàries en els formularis d'acceptació i en cap cas podrà ser anterior a la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts ni a la de contractació de la persona candidata seleccionada.
Termini de realització Els contractes s'han de formalitzar no més tard en el termini de 45 dies hàbils des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui. No obstant això, quan les persones candidates siguin extracomunitàries poden formalitzar el contracte fins sis mesos després de la publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir a tot tardar en el termini de 25 dies hàbils després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

La defensa de la tesi comporta la finalització del període d'execució de l'ajut i l'obligació de justificar. La base 23 defineix les despeses que s'acceptaran com a elegibles en aquests casos.
Dotació pressupostària 5.782.800,00 €.
Quantia Modalitat projectes DI cofinançats

L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 64.600,00 (seixanta-quatre mil sis-cents) euros i es distribueix entre els beneficiaris i per conceptes, sempre que es justifiqui degudament d'acord amb els conceptes que estableix la base 7 de les disposicions comunes, de la manera següent:

Entorn empresarial:

- Finançament per a l'entorn empresarial: fins a un màxim de 22.800,00 (vint-i-dos mil vuit-cents) euros. L'ajut serà com a màxim del 65% del cost elegible justificat. L'entorn empresarial no rebrà finançament en el cas que el doctorand o la doctoranda tingui una antiguitat laboral en l'entorn empresarial de 12 mesos, a comptar fins a la data límit de presentació de sol·licituds corresponent a la resolució d'atorgament.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Entorn acadèmic:

- Finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 22.800,00 (vint-i-dos mil vuit-cents) euros.

- Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 4.200,00 (quatre mil dos-cents) euros. Es calcularan aplicant un 12,5% a les despeses justificades per l'entorn acadèmic.

- Borsa del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 10.800,00 (deu mil vuit-cents) euros.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.

Modalitat projectes DI específics

L'import màxim de l'ajut total és de 23.600,00 (vint-i-tres mil sis-cents) euros.

- Borsa del doctorand o doctoranda: fins a un màxim de 10.800,00 (deu mil vuit-cents) euros.

- Finançament del grup de recerca: fins a un màxim de 8.400,00 (vuit mil quatre-cents) euros.

- Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 2.400,00 (dos mil quatre-cents) euros. Es calcularan aplicant un 12,5% a les despeses justificades per l'entorn acadèmic.

- Ajut complementari: 2.000,00€ (dos mil) euros, en cas que la defensa de tesi condueixi a l'obtenció del títol de doctor/a amb menció internacional.
Lloc de presentació La sol·licitud provisional s'ha de presentar per via electrònica a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/), seguint les instruccions que s'hi preveuen.

Per accedir a la segona fase és imprescindible que les entitats sol·licitants hagin signat prèviament el conveni per al tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i per a l'accés a la seva aplicació de gestió d'ajuts (BOGA), segons el procediment que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (https://agaur.gencat.cat/ca/lagaur/procediment-de-presentacio-de-persones-juridiques/).

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o la doctoranda ha d'acreditar que ha estat admès en un programa de doctorat per al curs 2023-2024 o per al curs 2024-2025 i, en el moment de l'acceptació, ha d'estar matriculat o ha de tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2023-2024 o 2024-2025.
Termini de presentació — Per a la primera resolució parcial: des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins al 16 d'abril de 2024 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

— Per a la segona resolució parcial: des del 17 d'abril de 2024 fins a l'11 de juny de 2024 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

— Per a la tercera resolució parcial: des del 12 de juny de 2024 fins al 8 d'octubre de 2024 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona.

— Per a la quarta resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2024 fins al 10 de desembre de 2024 a les 14:00:00 h, hora local Barcelona.
Normativa
 • Correcció de Convocatòria (DOGC núm. 9151 de 26.04.2024)
 • Convocatòria (DOGC núm. 9119 de 11.03.2024)
 • Bases Reguladores (DOGC núm. 9105 de 20.02.2024)
 • Observacions Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del seu gaudi, inclòs el període de pròrroga, si escau, mitjançant els models normalitzats.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.