Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Premis d'excel·lència a la innovació per a dones rurals pel 2024 (Convocatòria)

Organisme convocant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Distingir projectes nous, excel·lents, originals i innovadors realitzats per dones rurals i actuacions que reconeguin el treball i el paper de les dones en el medi rural, així com promoure la incorporació i inserció laboral de les dones en el territori, segons el que es disposa en l'article 1 de les Bases Reguladores.
Categories a) “Excel·lència a la innovació en l'activitat agrària”.
b) “Excel·lència a la innovació en l'activitat pesquera o aqüícola”.
c) “Excel·lència a la innovació en diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural”.
d) “Excel·lència a la comunicació”.
Al marge del règim de concurrència competitiva, i a fi de reconèixer les circumstàncies destacades o contínues relacionades amb el suport, promoció i posada en valor de les dones en el medi rural o en zones pesqueres rurals, es convoca la següent categoria de premi:
e) “Reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i en zones pesqueres rurals”.
Candidats Les persones físiques o jurídiques i els mitjans de comunicació participants que compleixin amb els requisits establerts en la convocatòria.
Dotació En cadascuna de les categories a), b), c) i d), es premiaran tres iniciatives, concedint-se un primer, segon i tercer premi de 18.000 €, 12.000 € i 7.500 €, respectivament.
Lloc de presentació de candidatures En el cas de les persones jurídiques, les sol·licituds es presentaran per via electrònica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica associada del Departament (https://sede.mapa.gob.es/), d'acord amb el que es disposa en l'article 4.2 de l'Ordre AAA/839/2015, de 29 d'abril, en relació amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, la utilització dels mitjans electrònics establerts serà obligatòria per a la presentació de qualssevol sol·licituds, escrits i comunicacions pels sol·licitants.


En el cas de les persones físiques, les sol·licituds podran presentar-se de manera electrònica o bé de manera presencial en el registre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Passeig de la Infanta Isabel, núm. 1, 28014 Madrid, o en qualsevol dels llocs i registres establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, utilitzant els formularis annexos a aquesta convocatòria i disponibles en la seu electrònica associada del Ministeri.
Termini de presentació de candidatures 1 mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el BOE.
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 60 de 08.03.2024)
 • Correcció de Bases reguladores (BOE 135 de 07.06.2022)
 • Correcció de Bases reguladores (BOE 140 de 12.06.2019)
 • Bases reguladores (BOE 110 de 8.5.2015)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.