Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per a la prevenció d'incendis forestals dels boscos de titularitat privada per a l'any 2024 (Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Resolució són les actuacions de reducció de la càrrega de combustible sobre àrees estratègiques i la millora de la xarxa viària per accedir a aquestes àrees, amb l'objectiu de maximitzar l'eficàcia de les mesures de protecció i prevenció d'incendis forestals, sobretot dels grans incendis forestals (GIF).

L'ajut consisteix en un import unitari per hectàrea o km o percentatge segons l'annex 2 d'aquesta Resolució.
Beneficiaris Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals privats, les agrupacions sense personalitat jurídica de titulars de terrenys forestals privats de finques adjacents i les associacions de propietaris de terrenys forestals privats legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. En queden excloses les ADF.
Despeses subvencionables Actuacions silvícoles per a la prevenció dels GIF

1) Reducció de la càrrega de combustible en les zones identificades com a punts estratègics de gestió forestal (PEG), en el marc d'un perímetre de protecció prioritària (PPP), un projecte d'infraestructures estratègiques, un pla de prevenció d'incendis municipal (PPI) o un IOF agrupat segons l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal i segons cartografia especificada a la convocatòria corresponent.

2) Reducció de la càrrega de combustible a les zones identificades com a àrees de foment de la gestió (AFG), en el marc d'un perímetre de protecció prioritària (PPP), un projecte d'infraestructures estratègiques, un pla de prevenció d'incendis municipal (PPI) o un IOF agrupat segons l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal i segons cartografia especificada a la convocatòria corresponent.

3) Reducció de la càrrega de combustible en les zones identificades com a línies de defensa, franges auxiliars i franges de baixa càrrega de combustible en IOF agrupats o individuals. Queden excloses les franges de prevenció d'incendis en les urbanitzacions i edificacions i instal·lacions aïllades.

4) Aclarida de plançoneda planificada en un instrument d'ordenació forestal.

5) Selecció de tanys en masses regulars després d'un incendi forestal com a màxim dels últims 7 anys planificada en un instrument d'ordenació forestal.


Millora de la xarxa viària forestal necessària per dur-hi a terme les actuacions anteriors.

1) Arranjament substancial de vials estratègics i necessaris per a la prevenció dels grans incendis forestals (GIF).

2) Actuacions puntuals i de restauració d'obra civil i/o de bioenginyeria necessàries per a l'arranjament substancial del punt anterior.


Direcció facultativa de l'obra.

La direcció facultativa de l'execució dels conceptes anteriors. Aquest concepte inclou la preparació de l'expedient de sol·licitud d'ajut.
Quantia L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 200.000,00 euros.

En el cas de les agrupacions sense personalitat jurídica l'import màxim total que es podrà atorgar és de 200.000,00 euros per expedient.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Centre de la Propietat Forestal.
Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 9115 de 07.03.2024)
Observacions Les persones beneficiàries han de realitzar com a mínim el 50% de l'import total de l'ajut atorgat subvencionable i justificar-lo en el termini indicat a la convocatòria perquè es pugui fer la certificació definitiva i la comprovació de l'execució de les actuacions previstes. Les persones beneficiàries poden sol·licitar una pròrroga del termini de realització i justificació de les actuacions a l'òrgan concedent en els termes que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

També es podran efectuar certificacions parcials no definitives en el cas que s'hagi executat com a mínim el 25% de la inversió subvencionable o un mínim de 20.000,00 euros i una final per la resta d'actuacions realitzades.
 
Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.