Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Es modifica l'article 2.2 de l'Ordre ACC/159/2023, de 15 de juny, per la qual es crea la línia d'ajuts a les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció (MVR) davant la fauna cinegètica i es regula complementàriament d'acord amb les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a inversions en bioseguretat en vivers dutes a terme per determinats productors de materials vegetals de reproducció en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023), que queda redactat de la manera següent:

“2.2 Les inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut i sempre iniciades amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2024.”
Normativa
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC 9115 de 05.03.2024)
 • Bases reguladores (DOGC 8949 de 20.06.2023)
 • Modificació de Real Decreto 949/2021 (BOE 117 de 17.05.2023)
 • Real Decreto 949/2021 (BOE 263 de 03.11.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.