Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, I ALIMENTACIÓ
Objecte  Convocar els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a l'any 2024.
Beneficiaris Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, que compleixin els requisits següents:

a) L’equip de recerca ha de comptar com a mínim amb un doctor o una doctora que assumeixi la direcció del projecte i que estigui vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o al centre de recerca.

b) També poden formar part de l’equip de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d’estudi de la proposta. El projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d’adscripció de la persona responsable.
Accions subvencionables - Tots els projectes s'han d'adequar obligatòriament a un dels àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica que s'enumeren a continuació:

Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics.

- Tots els projectes s'han de basar en uns dels sectors següents: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà.
Despeses subvencionables a) La incorporació de personal de suport a la recerca, que s'hi ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

S'entendran com a despeses de personal de suport les referides a les retribucions de sou brut i la quota patronal. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. En cap cas se subvencionaran nòmines d'import superior a la retribució corresponent al grup A24 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l'anualitat corresponent. En cas que la nòmina justificada sigui superior a aquest import, es prendrà com a import de referència subvencionable el corresponent a l'esmentat grup A24.

b) L'adquisició de material bibliogràfic i documental. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

c) L'adquisició de material fungible i de matèries primeres necessàries per a l'activitat.

d) Despeses de lloguer de materials, maquinària, finques o instal·lacions.

e) Altres despeses com ara dietes o desplaçaments, que s'han de justificar degudament. L'import subvencionable d'aquestes despeses no pot superar l'establert en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, i no poden representar més del 20% de l'import atorgat.

f) Despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb informe d'auditor fins a un import màxim de 1.500,00 euros.
Requisits Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques, ni d'entitats privades.
Dotació pressupostària 250.000,00 euros.
Quantia L'import de l'ajut no pot ser superior a 17.000,00 euros per projecte.

La quantia dels ajuts es determinarà d'acord amb el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.
Lloc de presentació Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web https://seu.gencat.cat/, d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit.
Termini de presentació Un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9108 de 23.02.2024)
 • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9044 de 20.11.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8296 de 16.12.2020)
 • Observacions Les persones beneficiàries han de justificar les actuacions objecte de l'ajut en el termini màxim dels dos mesos següents a la finalització dels projectes, mitjançant el model normalitzat que es podrà descarregar des del web https://seu.gencat.cat, i mai més tard de l'1 de novembre de l'any següent al de la convocatòria de l'ajut.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.