Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2023-2027 (Modificació de Regulació)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Adaptació de l'Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya en el marc de la Intervenció Sectorial en el sector del vi del Pla estratègic de la Política agrària comuna 2023-2027 (DOGC núm. 8889, de 4.4.2023), a les modificacions introduïdes pel Reial decret 92/2024, de 23 de gener, pel qual es modifiquen diversos reials decrets relatius als sectors de fruites i hortalisses, vitivinicultura i apicultura i a la regulació de diferents aspectes de l'exercici de l'activitat agrària i de la gestió de la Política agrària comuna.

Es modifiquen els articles de l'Ordre ACC/68/2023, de 31 de març, següents:

1. L'article 8 passa a tenir la redacció següent:

“Article 8

Concurrència amb altres ajuts

El règim de compatibilitat d'aquests ajuts és el que s'estableix en l'article 81 del Reial decret 905/2022. En tot cas, els ajuts que es regulen en aquestes bases són incompatibles amb les mesures recollides en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 a l'empara del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, i en els plans estratègics o intervencions finançats a través del Fons FEADER a l'empara del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre; amb les mesures que es recullen en el Reglament (CE) 1040/2002 de la Comissió, de 14 de juny de 2002, pel qual s'estableixen normes particulars d'execució de les disposicions relatives a l'assignació d'una participació financera de la Comunitat per a la lluita fitosanitària i es deroga el Reglament (CE) 2051/97, i amb altres mesures finançades per instruments financers de la Unió Europea. En cap cas, els ajuts no poden ser acumulats o completats amb altres ajuts estatals dedicats a la mateixa finalitat.”

2. Es modifica l'apartat 7 de l'article 26, que queda redactat de la manera següent:

“7. Per a les bestretes concedides en aplicació d'aquesta Ordre, les persones beneficiàries hauran de presentar cada any al DACC, abans del 31 d'octubre, una declaració de despeses que justifiqui l'ús de les bestretes fins al 15 d'octubre i la confirmació del saldo restant de les bestretes no utilitzades en data 15 d'octubre.”

3. Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l'article 28, que queden redactats com segueix:

“7. Les accions que no compleixin amb el que es descriu al punt 6 no es pagaran. A més, se'ls aplicarà una penalització per no execució o execució incompleta d'accions, llevat que no s'hagin executat per causes de força major o circumstàncies excepcionals. Aquesta penalització serà igual a l'import aprovat per a la contribució a les despeses de les accions esmentades, però no podrà donar lloc a un import negatiu per al conjunt de l'operació.

8. Quan la superfície executada de l'operació, definida segons l'apartat 3, sigui més petita que l'aprovada o modificada d'acord amb l'article 23, s'aplicarà una penalització segons el percentatge de no execució.

- Si la diferència no és superior al 20%, l'ajut es calcularà sobre la base de la superfície comprovada pel control sobre el terreny.

- Si la diferència és superior al 20% i inferior o igual al 50%, l'ajut es calcularà sobre la base de la superfície comprovada pel control sobre el terreny, i se'n penalitzarà la contribució a les despeses en el doble de la diferència comprovada.

- Si la diferència supera el 50%, l'operació no tindrà dret a l'ajut.”
Normativa
  • Modificació de regulació (DOGC 9107 de 22.02.2024)
  • Regulació (DOGC núm. 8889 de 04.04.2023)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.