Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2023-2024 (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Modificar l'apartat 11 de la Resolució ACC/2165/2023, de 13 de juny, que resta redactat de la manera següent:

“11. El termini per executar les actuacions s'inicia per a cada beneficiari en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i finalitza, per a tots els beneficiaris, el 30 setembre de 2024. Així mateix, el termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de les actuacions és el 30 de setembre de 2024, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquests terminis en els termes establerts en els apartats 2.8 i 17.1, respectivament, de l'annex 1 de l'Ordre ACC/249/2022, de 18 de novembre.

La documentació justificativa prevista en l'apartat 17.2 de les bases reguladores s'ha de presentar amb el mateix format i mitjançant els canals que estableix l'apartat 6 d'aquesta Resolució de convocatòria.

El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop la persona beneficiària hagi justificat, d'acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu l'apartat 18 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/249/2022, de 18 de novembre.”
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (DOGC núm. 9158 de 09.05.2024)
 • Convocatòria (DOGC núm. 8941 de 21.06.2023)
 • Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 8872 de 10.03.2023)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 8799 de 23.11.2022)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.