Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2024 els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries relacionades a l'annex d'aquesta Resolució d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/88/2024, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquests ajuts (DOGC núm. 9152, de 29.4.2024).
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i forestals que compleixin els requisits següents:

a) Tenir parcel·les, caps de bestiar o instal·lacions aqüícoles ubicades al territori de Catalunya.

b) En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les organitzacions de productors, aquestes organitzacions han de tenir el domicili social a Catalunya.

c) Contractar les assegurances de l'apartat 2 a) d'aquestes bases reguladores dins el termini que estableix el Pla, o haver contractat o contractar les assegurances de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.

d) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en la sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut en el cas dels ajuts de l'apartat 2 b).

e) No incórrer en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

f) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

g) En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

h) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 50 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 1 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

i) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

j) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

k) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el Cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

l) En el cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

m) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

n) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

o) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura a l'annex 4.
Accions subvencionables En l'Annex 1 es detallen les Línies d'assegurança del Pla d'assegurances agràries 2024 convocades en el marc d'aquesta resolució.
Despeses subvencionables L'assegurança s'aplicarà als sectors agrícola, ramader, forestal i aqüícola.

Els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.

El DACC no concedirà ajuts o beneficis de caràcter extraordinari per pal·liar els danys ocasionats pels riscos que preveu el 45è Pla d'assegurances combinades sobre les produccions assegurables.
Dotació pressupostària 5.360.000 euros.
Quantia L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al cost de les assegurances, i consistirà en el següent:

a) En relació amb les línies d'assegurança de l'apartat 2 a) d'aquestes bases reguladores:

a.1) La subvenció es concedirà en forma d'aportació al pagament de la prima, que serà descomptada de l'import global de la prima a satisfer per la persona assegurada en el moment de la contractació i pagada posteriorment pel DACC a Agroseguro en la forma i els termes previstos en el Conveni de col·laboració entre el DACC i Agroseguro per al foment de l'ús de les assegurances agràries a Catalunya.

a.2) Se subvencionarà un percentatge sobre la Prima Comercial Base Neta de les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles ubicats al territori de Catalunya de la pòlissa contractada, d'acord amb el tipus de persona beneficiària: agricultor o agricultora professional (AP), empresa agrària prioritària (EAP) i jove agricultor o agricultora (JA). Anualment, el DACC trametrà a Agroseguro la base de dades amb la informació relativa als AP, EAP i JA perquè apliqui la subvenció que els correspongui.

a.3) Se subvencionarà un import per a les línies del grup XI descrites a l'annex 2 d'aquesta Ordre d'acord amb els quadres següents i segons les tres zones de recollida d'animals morts que preveu l'Ordre AAA/1119/2012, de 22 de maig (BOE núm. 128, de 29.5.2012).

a.4) S'estableix una subvenció addicional del 6,7% sobre l'import de la bonificació que Agroseguro aplica a la mesura preventiva de xarxes antipedra. Aquesta subvenció addicional s'aplicarà exclusivament a les parcel·les que disposin d'aquesta mesura preventiva i per a les línies d'assegurança següents, incloent-hi els seus complementaris.

a.5) L'import màxim d'aquest ajut serà el següent:

- En general: 5.000,00 euros, amb algunes excepcions.

a.6) L'import total concedit de subvenció, tant de l'Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) com del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), no podrà excedir mai:

- En les assegurances agrícoles i forestals, el 65% de l'import de rebut de prima.

- En les assegurances de retirada i destrucció d'animals, el 90% de l'import de rebut de prima.

- En la resta d'assegurances de bestiar no incloses en el punt anterior, el 65% del rebut de prima.

- En les assegurances d'aqüicultura es diferencia entre:

L'aqüicultura marina (línia 414): el 50% del rebut de prima,

L'aqüicultura continental (línia 412) i l'aqüicultura marina per a musclo (línia 413): el 41% del rebut de prima.

a.7) La suma de totes les subvencions no podrà excedir els percentatges màxims establerts per a les assegurances agràries en les directrius comunitàries aplicables a les ajudes estatals als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals (2022/C 485/01).

a.8) A més, per garantir un ús tan racional com sigui possible de les subvencions públiques, s'estableix un límit del 75% sobre la prima comercial base neta per a totes les línies d'assegurança excepte per a la retirada i destrucció d'animals morts a l'explotació i les línies aqüícoles. Quan en aplicar les subvencions corresponents, d'ENESA i del DACC, la quantitat total resultant en una pòlissa assolís un percentatge superior al límit esmentat del 75% sobre la prima comercial base neta, serà reduït, en primer lloc, l'import de subvencions concedides pel DACC i, a continuació, si cal, el de l'Administració general de l'Estat.

b) En relació amb les línies d'assegurança de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores:

b.1) Se subvencionarà com a màxim el 30% del cost de la prima. Sens perjudici d'aquest import màxim subvencionable, el total d'ajuts de minimis atorgats a una persona beneficiària no podrà excedir de 25.000,00 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, ni es podrà acumular amb cap altre ajut estatal a les mateixes despeses subvencionables, si d'aquesta acumulació resulta una intensitat superior a l'establerta per les circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

b.2) L'import màxim d'aquest ajut serà de 5.000 euros per persona beneficiària.
Lloc de presentació La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut sempre que s'hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció que estableix el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), llevat del cas de la línia d'assegurança de l'apartat 2 b) d'aquestes bases reguladores, per a la qual caldrà presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics a través de la pàgina web https://seu.gencat.cat, d'acord amb el procediment establert en l'annex 3 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC per a aquest tràmit. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l'establerta en aquest apartat es tindran per no presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9159 de 09.05.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9152 de 29.04.2024)
 • Observacions El termini de justificació serà el següent:

  a) En el cas de pòlisses amb pagament fraccionat, el termini per justificar el pagament serà d'un mes a comptar de la data del pagament de la quota respectiva, en el cas que ja es disposi de la resolució aprovatòria; o un mes a comptar de la data en què se li hagués notificat la resolució aprovatòria.

  b) Si s'ha realitzat la subscripció i algun/s del/s pagament/s fraccionat/s amb anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria, el termini d'un mes per presentar la documentació comptarà a partir de l'endemà de la data de publicació de l'Ordre.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.