Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu (Correcció del Decret Llei 5/2004)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de la Presidència
Objecte - A la lletra a), apartat 3 de l'article 4, on diu:

“L'ajut per a aquestes superfícies és incompatible amb l'ajut establert l'article 1.4.a).”

Ha de dir:

“L'ajut per a aquestes superfícies és incompatible amb l'ajut establert l'article 3.3.a)”.


- A l'apartat 1 de l'article 10, on diu:

“10.1 La modalitat de justificació dels ajuts de l'article 3 és la de compte justificatiu amb la presentació de justificants de despesa.”

Ha de dir:

“10.1 La modalitat de justificació dels ajuts de l'article 2 és la de compte justificatiu amb la presentació de justificants de despesa.”


- Al segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 10, on diu:

“En el cas dels ajuts dels articles 4, 5 i 6, el pagament de l'ajut s'efectuarà una vegada els òrgans competents del DACC hagin comprovat el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres o visites a camp quan sigui necessari.”

Ha de dir:

“En el cas dels ajuts dels articles 3, 4 i 5, el pagament de l'ajut s'efectuarà una vegada els òrgans competents del DACC hagin comprovat el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres o visites a camp quan sigui necessari.”
Beneficiaris En el cas dels ajuts de l'article 2, les persones titulars d'explotació que:

a) En la data de publicació de la convocatòria corresponent siguin titulars d'una explotació que consti inscrita en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA Catalunya).

b) Hagin presentat la DUN 2023 i la DUN 2024.

c) L'explotació agrícola de la qual són titulars es trobi ubicada dins l'àmbit territorial de la Resolució ACC/1016/2023, de 23 de març, de declaració d'emergència cinegètica a la demarcació de Lleida (DOGC núm. 8886, de 30.3.2023).


En el cas dels ajuts de l'article 3, les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies de regadiu de conreus herbacis anuals d'hivern, conreus farratgers pluriennals i conreus hortícoles afectades per la sequera que:

a) Hagin declarat la DUN 2024.

b) Tinguin la condició de pime, d'acord amb l'article 1 de l'annex I del Reglament 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.


En el cas dels ajuts de l'article 4, les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies de blat de moro i amb superfícies d'arròs en la DUN 2022 afectades per la sequera que:

a) Hagin declarat la DUN 2024.

b) Tinguin la condició de pime, d'acord amb l'article 1 de l'annex I del Reglament 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.


En els cas dels ajuts de l'article 5, les persones titulars d'explotacions agràries amb superfícies de fruita dolça afectades per la sequera de l'any 2024 que han optat per fer una aclarida total i que:

a) Hagin declarat la DUN 2024.

b) Tinguin la condició de pime, d'acord amb l'article 1 de l'annex I del Reglament 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre.
Dotació pressupostària a) Per als ajuts de l'article 2: 6.360.000,00 euros.

b) Per als ajuts de l'article 3: 3.400.000,00 euros.

c) Per als ajuts de l'article 4: 6.000.000,00 d'euros.

d) Per als ajuts de l'article 5: 2.000.000,00 d'euros.
Lloc de presentació Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Normativa
  • Correcció del Decret llei (DOGC núm. 9159 de 09.05.2024)
  • Decret llei (DOGC núm. 9150 de 25.04.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.