Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions de nuclis d'R+D Green a projectes d'R+D en economia circular en l'àmbit dels residus (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Objecte Obrir la convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions de Nuclis d'R+D Green per a projectes d'R+D en economia circular en l'àmbit dels residus.
Beneficiaris a) Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut comptats a partir de la data de constitució de l'empresa. Com a data de constitució es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.

b) Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO de conformitat amb la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019), que apareixen a la pàgina web d'ACCIÓ (https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/) i que participen en els projectes cooperant amb l'empresa o les empreses tal i com s'estableix a la base 4.
Accions subvencionables Les actuacions s'estableixen als annexes 2 i 3 en funció de la línia d'ajuts.
Despeses subvencionables Són subvencionables (veure punt 6 de l'annex 4) aquelles despeses que, de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
Requisits Els projectes hauran de ser tècnicament viables.

Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

La despesa subvencionable acceptada del projecte serà, en funció de la tipologia del projecte, la suma de la despesa de les empreses participants més la despesa dels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO participants i ha de ser de com a mínim de 120.000,00 euros. En projectes en cooperació, cap dels participants en el projecte podrà participar en més d'un 70% de la despesa subvencionable acceptada.
Característiques Els projectes es poden presentar de les formes següents:

a) Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.

b) Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

c) Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO. En el cas de participació de diversos desenvolupadors de tecnologia, aquests han de ser autònoms entre ells i no estar vinculats (veure punt 5 de l'annex 5).
Dotació pressupostària 2.000.000,00 euros.
Quantia Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les establertes a la base 5.1, i són d'entre el 25% i el 100%.

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 250.000 euros per projecte.

L'ajut màxim que es concedirà als desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO no serà superior a 100.000 euros.
Lloc de presentació Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.8 d'aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).
Termini de presentació Des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 26 de juny de 2024.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9156 de 06.05.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9147 de 22.04.2024)
 • Observacions La justificació es realitzarà a nivell de beneficiari i serà el líder del projecte el responsable de la presentació de la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del mateix. No existeix possibilitat d'ampliació d'aquest termini.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.