Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01) (Modificació de Bases reguladores)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Article 1. Modificació de l'annex 1 de l'Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

1.1 S'afegeix la lletra s) a l'apartat 3.2 de l'annex 1, amb la redacció següent:

“s) Desenvolupar la seva activitat en municipis de l'àmbit Leader de menys de 10.000 habitants. A efectes d'aquesta convocatòria, s'entén com a desenvolupar l'activitat en el municipi, entre d'altres, on el sol·licitant tingui la seu social i fiscal.”

1.2 Es modifica l'apartat 13.1 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“La resolució de concessió dels ajuts ha de contenir, com a mínim, la finalitat i l'objecte de l'ajut, l'import de la subvenció aprovada, la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i l'import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany l'ajut), i la resta de fons. Així mateix, s'hi ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que és al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya. Així mateix, s'hi ha de fet constar la naturalesa d'ajuts de minimis sotmesos al Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE sèrie L, de 15.12.2023).”

1.3 Es modifica l'apartat 13.3 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“La resolució de concessió es pot modificar en el cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o a la localització de l'activitat o com a conseqüència d'una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea, en els supòsits que preveu l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores.”

1.4 Es modifica l'apartat 16.1 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb l'import justificat presentat per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l'import de la subvenció que es correspon amb l'import justificat després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplicarà una penalització a la subvenció que es correspon amb l'import justificat després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la resolució.”


Article 2. Modificació de l'annex 2 de l'Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Es modifica l'apartat h) de l'annex 2, relatiu als criteris de priorització de les activitats econòmiques del Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià-Nord, que queda redactat de la manera següent:

“Municipi de menys de 10.000 habitants on es desenvolupa l'activitat (màxim 150 punts):

- De menys de 500 habitants: 150 punts.

- 500 - 2.000 habitants: 100 punts.

- 2.001 - 5.000 habitants: 50 punts.

- 5.001 - 10.000 habitants: 25 punts.”


Article 3. Modificació de l'annex 4 de l'Ordre ACC/55/2024, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la implementació d'estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Es modifica la divisió 5: construcció, de la secció primera: epígraf IAE d'activitats empresarials (ramaderes, mineres, industrials, comercials i de serveis), que queda redactat de la manera següent:

“Divisió 5: construcció

503 Preparació i muntatge d'estructures i cobertes, pals i torres metàl·liques, carrils, comportes, grues, etc.

506 Serveis auxiliars de la construcció i dragatges

508 Agrupacions i unions temporals d'empreses”
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 9155 de 03.05.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9128 de 22.03.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.