Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida pel 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es convoquen en règim de concessió directa, per a l'exercici 2024, subvencions destinades a les explotacions agràries de titularitat compartida, en els termes establerts en el Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, amb l'objectiu de contribuir al pagament de les quotes corresponents de la Seguretat Social que han d'abonar els titulars d'aquestes.
Beneficiaris Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les explotacions agràries de titularitat compartida que compleixin els requisits i obligacions establerts en l'article 3 i l'article 4 del Reial decret 819/2021, de 28 de setembre.
Dotació pressupostària 1.795.000,00 euros.
Quantia La quantia màxima que es podrà atorgar a cada entitat beneficiària no podrà superar els 1.500 euros.
Lloc de presentació La sol·licitud de l'ajuda a les explotacions s'entendrà realitzada pel mer fet d'estar anotades en situació d'alta en el Registre d'explotacions agràries de titularitat compartida del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb un mes d'antelació a la data en què es publiqui l'extracte d'aquesta convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Termini de presentació En el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació del present extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa
  • Convocatòria
  • Extracte de Convocatòria (BOE 106 de 01.05.2024)
  • Bases (BOE 233 de 129.09.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.