Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic, i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA
Agència Catalana de l'Aigua
Objecte Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats següents, sempre que desenvolupin la seva activitat de R+D+I a Catalunya:

a) Els centres del sistema CERCA: entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya que tinguin com a objecte principal la recerca en la frontera del coneixement, creades o participades per l'Administració de la Generalitat, juntament, si s'escau, amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o privades que hagin obtingut el reconeixement com a centre CERCA del departament competent en matèria de recerca.

b) Els altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents de la Generalitat de Catalunya o que hi estiguin vinculats, i els dependents de les administracions públiques territorials de Catalunya i els seus organismes o que hi estiguin vinculats, en qualsevol de les seves formes jurídiques, la finalitat i l'objecte social dels quals comprenguin l'execució directa d'activitats de recerca científica i tècnica, o els altres de caràcter complementari necessaris per al correcte progrés científic i tecnològic de la societat.

c) Les universitats: les universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

d) L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), mitjançant els seus centres que desenvolupin activitats a Catalunya.

e) Les entitats públiques i privades que realitzin o gestionin activitats de R+D+I, generin coneixements científics o tecnològics, en facilitin l'aplicació i la transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials i que desenvolupin les activitats a Catalunya.

f) Els centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica d'àmbit català: entitats amb personalitat jurídica pròpia que desenvolupin les activitats a Catalunya, creades amb l'objectiu de contribuir al benefici general de la societat i a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació de coneixement o innovació tecnològica, realitzin activitats de R+D+I i en desenvolupin l'aplicació.
Accions subvencionables Poden ser objecte de subvenció les inversions adreçades al finançament de projectes d'investigació i recerca d'interès de l'Agència Catalana de l'Aigua en una de les següents línies de recerca:

a) Línia 1: serveis ambientals i anàlisi socioeconòmica:

- Metodologia d'anàlisi i càlcul del cost ambiental i del cost del recurs.

- Serveis ambientals, balanç cost – benefici i càlcul dels costos desproporcionats per a l'establiment d'objectius menys rigorosos.

- Avanç en la determinació de serveis ambientals vinculats al cicle de l'aigua i a la millora de l'estat de les masses d'aigua. Incorporació de criteris econòmics en la presa de decisions i la determinació de mesures eficients.

- Desenvolupament d'eines de suport a la decisió per millorar la gestió i el control tributari de les dades a fi d'optimitzar el finançament del cicle de l'aigua, incrementar el coneixement del comportament de les persones usuàries en el consum d'aigua, la detecció de consums anòmals, la determinació de perfils d'àrees d'aplicació d'instruments econòmics i l'anàlisi de la variació temporal de perfils.

- Potenciació de tecnologies que permetin incidir en els efectes socials relacionats amb el cicle de l'aigua mitjançant la generació d'escenaris futurs per preveure l'evolució de la demanda o l'efecte de possibles canvis tributaris, la definició de polítiques d'educació ambiental personalitzades per àrees, l'anàlisi de preu-elasticitat, la conscienciació social del valor del recurs, el coneixement de la percepció de les persones usuàries per al coneixement de la seva disponibilitat a pagar, la valoració de la vulnerabilitat de les persones i l'anàlisi de les tendències en la regulació de preus i serveis.

b) Línia 2: economia circular – protecció del medi:

- Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en la traçabilitat de compostos químics prioritaris, contaminants emergents, nutrients i el seu comportament al medi, i altres compostos contaminants.

- Detecció de fonts de contaminació difusa, sistemes de minimització de contaminants, eines d'ajuda a l'establiment d'autoritzacions ambientals i sistemes de tractament en sistemes públics de sanejament i abastament.

- Reutilització d'aigua regenerada, traçabilitat de contaminants (ús d'isòtops, sistemes de traçabilitat biològica, etc.), sistemes de restitució del medi i descontaminació (in situ o ex situ).

- Sistemes eficients de reutilització d'aigua i producció d'aigua regenerada, barreres hidràuliques, recàrrega d'aqüífers dins d'un marc de gestió integrada del recurs.

c) Línia 3: ecosistemes mediterranis – millora de l'estat del medi:

- Avaluació de sistemes d'autodepuració i dinàmica de nutrients i contaminants en cursos intermitents o temporals, o en rius mediterranis en general.

- Anàlisi de sistemes adequats de sanejament en abocaments a rius d'escàs cabal o temporals.

- Propostes de revegetació i condicionament hidromorfològic en rius temporals per sota d'abocaments urbans o en trams degradats, i anàlisi de la seva eficiència en l'autodepuració.

- Anàlisi de mètodes per a l'establiment de l'estat ecològic en ecosistemes temporals i episòdics.

- Avaluació d'aigües subterrànies i ecosistemes terrestres dependents.

- Gestió de sediments i anàlisi de transport per al manteniment o millora de les condicions hidromorfològiques.

d) Línia 4: gestió d'esdeveniments extrems i adaptació al canvi climàtic:

- Anàlisi i predicció de fenòmens extrems i la seva vinculació a l'estat de les masses d'aigua o la garantia de recurs (sequeres, onades de calor, floracions algals, incendis, etc.).

- Anàlisi del cicle de l'aigua verda-aigua blava (gestió forestal, usos de la conca, etc.)

- Efectes sobre la recàrrega d'aqüífers i/o dinàmica de contaminants en aigües subterrànies.

- Anàlisi del canvi global i canvi climàtic sobre la gestió de l'aigua i/o la seva qualitat.

- Canvis i projeccions en l'establiment de condiciones de referència i vinculació amb objectius de qualitat de zones protegides en escenari de canvi global i canvi climàtic.

e) Línia 5: especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació associats fonamentalment als Serveis d'Alerta Primerenca d'Inundacions (SAPI):

- Desenvolupament i implantació d'eines i/o instruments per a la generació d'avisos en relació amb el perill d'inundació.

- Desenvolupament i implantació de sistemes d'ajuda a la presa de decisions en relació amb el risc d'inundació.

- Desenvolupament i implantació d'eines i/o aplicacions que millorin la transparència, l'accessibilitat i la logística de les dades en relació amb el risc d'inundabilitat, per afavorir l'impuls a la interacció amb les xarxes socials i a la participació de les persones usuàries.
Despeses subvencionables Es consideren despeses subvencionables les derivades del desenvolupament dels projectes de R+D+I relacionats a la base 1 que, a més, compleixin els requisits següents:

a) Les despeses han de respondre de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, ser estrictament necessàries i fer-se en el termini i les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

b) Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i haver estat realment pagades en el moment de la justificació de la subvenció.

c) Les despeses han de ser verificables. A aquests efectes, les entitats beneficiàries han de conservar proves de l'execució correcta de les actuacions.
Termini de realització Els projectes tenen un període d'execució mínim de 18 mesos comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució definitiva d'atorgament de les subvencions i un període màxim d'execució de 36 mesos comptador a partir de l'endemà de la data de publicació esmentada.
Dotació pressupostària 1.200.000 euros.
Quantia L'import màxim a subvencionar és de fins al 100% de l'import subvencionable, amb un límit màxim de 200.000 euros per projecte.
Lloc de presentació Per mitjans telemàtics, d'acord amb la base 5.1 feta pública per la Resolució ACC/624/2024, de 29 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca i/o desenvolupament i/o innovació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes d'R+D+I per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació, i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.
Termini de presentació Comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts dos mesos.
Normativa
  • Convocatòria (DOGC núm. 9151 de 26.04.2024)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 9115 de 05.03.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.