Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària (Modificació del RD)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte El Reial decret 1055/2021, de 30 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc de maquinària agrària, queda modificat com segueix:

U. La lletra a) de l'apartat 1 de l'article 3 queda redactada com segueix:

«a) Les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d'una explotació agrària inscrita en el Registre Autonòmic d'Explotacions Agrícoles (REA) regulat en l'article 6 del Reial decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableix i regula el Sistema d'informació d'explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el Quadern digital d'explotació agrícola, o en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA) previst en l'article 3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes, o, les cooperatives, societats agràries de transformació (SAT) o altres agrupacions agràries, sempre que els seus socis o membres siguin titulars de, almenys, en conjunt, dos d'aquestes explotacions.»

Dos. Els apartats 1 i 4 de l'article 4 queden redactats com segueix:

«1. Serà subvencionable l'adquisició de la següent maquinària:

a) Tractors agrícoles.

b) Els següents tipus de màquines automotrius:

(...)

Tres. La lletra e) de l'apartat 2, i l'apartat 5 de l'article 5 queden redactats com segueix:

«e) La quantia de la subvenció s'incrementarà en 3.000 euros, ateses les deficiències de seguretat dels tractors retirats i lliurats en un centre autoritzat de descontaminació de vehicles (CADV), establerts mitjançant el Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, quan siguin tractors inscrits al ROMA abans de les dates d'exigibilitat de l'obligació de tenir estructures de protecció homologades per a cada grup i subgrup de tractor, tal com figuren en el Reial decret 448/2020, de 10 de març, en el seu annex I, pel qual es regula, tècnicament, l'equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o cabines oficialment homologades. Per als tractors estrets (grup 3), s'entendrà com a data d'exigibilitat el 2 de juliol de 1993.»

«5. Sembradores directes, cisternes per a purins equipats amb dispositiu d'aplicació localitzada i dispositius d'aplicació localitzada de purí per a ser muntats en cisternes ja en ús, per a substituir equips d'aplicació per plats, ventall o canó, trituradores de residus vegetals, equips per al manteniment de cobertes vegetals, així com altres màquines, equips o dispositius que s'estableixin segons l'article 4.1.d) i e):

a) La quantia de la subvenció s'estableix en el 30 % de la inversió sense IVA o IGIC realitzada per a la nova màquina.

b) La subvenció no podrà superar els 20.000 euros en el cas de les sembradores i les cisternes per a purins, els 6.000 euros en el cas dels dispositius d'aplicació localitzada de purí, i els 3.000 euros en les trituradores de residus vegetals i equips per al manteniment de cobertes vegetals.»

Quatre. La lletra c) de l'apartat 2 de l'article 7 queda redactada com segueix i, en l'apartat 4, es dona nova redacció a la lletra d) i s'afegeix una nova lletra q), amb la següent redacció:

«c) Els beneficiaris inclosos en l'article 3.1.a) hauran d'incorporar en la seva sol·licitud el codi REGA o REA de l'explotació que és titular el sol·licitant, o, en el cas de cooperatives, SAT o altres agrupacions agràries o societats, codis REGA o REA, de, almenys, dues explotacions de les quals els seus socis o membres siguin titulars.»

(...)


Cinc. L'apartat 2 de l'article 10 queda redactat com segueix:

«2. L'incompliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb independència d'altres responsabilitats en què hagués pogut incórrer el beneficiari, donarà lloc a la pèrdua del dret a la subvenció concedida, amb l'obligació de reemborsar les quantitats si és el cas percebudes, incrementades amb els interessos de demora legals.

Així mateix, si a requeriment del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació no es proporcionés en el termini concedit el justificant que els tractors o màquines a renovar van ser lliurats a un centre autoritzat de descontaminació de vehicles, regulats en el Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, o, en el cas de les màquines no identificades en el registre ROMA, no es lliurés el model de l'annex II corresponent a aquestes màquines, es perdrà el dret a la subvenció concedida, amb l'obligació de reemborsar les quantitats percebudes, incrementades amb els interessos de demora legals.»

Sis. L'apartat 2 de l'article 11 queda redactat com segueix:

«2. Així mateix, els beneficiaris hauran de proporcionar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació tota la informació necessària per a poder realitzar el seguiment, control o avaluació d'aquestes subvencions, especialment el justificant que els tractors o màquines a renovar van ser lliurats a un centre autoritzat de descontaminació de vehicles, regulats en el Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, o, en el cas de les màquines no identificades en el registre ROMA per no estar subjectes a l'obligació d'inscriure's, el model de l'annex II corresponent a aquestes màquines.»

Set. L'apartat 2 de l'article 12 queda redactat com segueix:

«2. Aquestes actuacions inclouran la comunicació pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats autònomes, de les ajudes pagades i la seva quantia, a fi de verificar que no se superen els límits de les subvencions prevists en l'article 14.

Així mateix, podran realitzar-se controls in situ en els centres autoritzats de descontaminació de vehicles, regulats en el Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, per a comprovar el achatarramiento de la maquinària substituïda.»

Vuit. La disposició final quarta queda redactada com segueix:

«Disposició final quarta. Entrada en vigor i aplicació.
El present reial decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat”, i serà aplicable fins al 31 de desembre de 2026.»
Normativa
  • Modificació de Bases reguladores (BOE 100 de 24.04.2024)
  • Bases reguladores (BOE 300 de 16.12.2021)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.