Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies d'olivera en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna el 2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2024 els ajuts destinats a les explotacions d'olivera en resposta a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica titulars d'explotacions agràries, que comptin en la seva explotació amb superfícies d'olivera de secà, o bé d'olivera de regadiu que no hagin pogut regar, dels pantans dels Guiamets, Riudecanyes, de Margalef i de Siurana, i:

a) Que siguin titulars, a data 1 de gener de 2023, d'una explotació que consti al Registre general de la producció agrícola (REGEPA Catalunya).

b) Que hagin presentat la declaració única agrària de 2023 (DUN 2023) abans del període de la seva finalització, d'acord amb l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, en què declari el producte olivera.
Accions subvencionables L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'increment de costos per l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna.
Dotació pressupostària 7.500.000 euros.
Quantia L'import de l'ajut no pot ser superior a 170 euros per hectàrea en superfícies de secà i de 240 euros per hectàrea en superfícies de regadiu, per persona beneficiària.
Lloc de presentació La presentació de la sol·licitud s'entén realitzada d'acord amb l'apartat 5.1 de les bases reguladores.
Termini de presentació Les sol·licituds de l'ajut s'entendran realitzades per la presentació de la DUN 2023 dins del termini establert en l'Ordre ACC/83/2023, de 12 d'abril, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2023, d'acord amb els apartats 2 i 3 d'aquestes bases reguladores.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9149 de 24.04.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9135 de 04.04.2024)
 • Observacions El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per la via establerta en l'apartat 11.3 de les bases reguladores a la persona sol·licitant és el 30 de juny de 2024.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.