Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts de minimis destinats a les almàsseres que produeixen i comercialitzen oli afectades per la sequera persistent en la campanya 2022-2023 (Convocatòria)

Organisme atorgant Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Obrir convocatòria dels ajuts destinats a compensar les pèrdues de les cooperatives i SAT o empreses (almàsseres) que produeixen i comercialitzen oli a partir d'olives produïdes en finques dels seus membres, socis o productors, que han sofert una pèrdua important de facturació a la campanya 2022-2023 respecte de la mitjana de les cinc campanyes anteriors (excloent el valor més alt i més baix) com a conseqüència de la situació de sequera persistent i les gelades, per garantir la seva continuïtat i viabilitat econòmica.
Beneficiaris Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les cooperatives, SAT o empreses que produeixen i comercialitzen oli d'oliva (almàsseres) procedent de:

- Més del 50% d'olives produïdes pels membres o socis, en el cas de cooperatives o SAT, o

- Més del 50% d'olives de productors que mantenen una relació contractual amb l'almàssera des de, com a mínim, la campanya 2017-2018.

En tots dos casos, la persona sol·licitant ha d'acreditar que ha sofert un decrement de com a mínim el 30% del valor de la seva comercialització en la campanya 2022-2023, corregit amb la inflació d'agost de 2022 (10,5%), respecte de la mitjana de les 5 campanyes anteriors (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022), després d'eliminar les dades menor i major de la sèrie.
Requisits - Les persones beneficiàries dels ajuts han de ser titulars d'explotacions agràries amb conreus farratgers pluriennals de regadiu que siguin declarants de la DUN2023.

- Les superfícies auxiliables han d'haver estat declarades a la DUN2023 en tots els casos, i han d'haver estat afectades per les restriccions hidrològiques de determinats canals de reg de 2023.

- La superfície admissible màxima serà la menor entre la superfície sol·licitada i la declarada a la DUN2023, i els recintes han d'estar situats en l'àmbit territorial establert a l'annex 2 i estar afectats per les restriccions de reg de les comunitats de regants corresponents.

- El nivell d'afectació en el conjunt de l'explotació ha de ser superior al 30%, i la superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.
Característiques Aquest ajut es tramita mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable per compensar la pèrdua d'ingressos com a conseqüència del decrement del valor de la comercialització d'oli d'oliva causat per la situació de sequera persistent que va afectar la campanya 2022-2023.

La pèrdua d'ingressos causada per la situació de sequera persistent durant la campanya 2022-2023 s'ha d'acreditar mitjançant un informe d'un auditor de comptes, inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que determini el percentatge i l'import del decrement en el valor de la comercialització.
Dotació pressupostària 2.500.000 euros.
Quantia La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució establerts a l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.
Lloc de presentació Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.
Termini de presentació 30 dies naturals, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa
  • Convocatòria (DOGC 9148 de 23.04.2024)
  • Bases reguladores (DOGC 9141 de 12.04.2024)
  •  
    Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

    La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

    Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.