Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajudes públiques a projectes «Europa Excel·lència», pel 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Objecte Les ajudes tenen com a objecte millorar l'èxit de la participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu de Recerca, en les seves modalitats «Starting Grants», «Consolidator Grants» i «Advanced Grants», emmarcades en el Pilar 1 «Ciència Excel·lent» del Programa Marc de Recerca de la Unió Europea Horitzó Europa, a través del finançament de projectes de recerca cientificotècnica relacionats amb els objectius de les propostes remeses i avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu de Recerca, però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme.
Beneficiaris Podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca i de difusió de coneixements d'acord amb la definició establerta en l'annex d'aquesta ordre. Aquests organismes hauran de tenir personalitat jurídica pròpia, estar vàlidament constituïts i tenir residència fiscal o un establiment permanent a Espanya.

Els organismes de recerca i de difusió són els següents:

a) Organismes públics de recerca definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny.

b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.

d) Instituts de recerca sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària i normes complementàries.

e) Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

f) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social, tinguin la I+D+i com a activitat principal.

g) Centres privats d'I+D+i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social a la I+D+i com a activitat principal.

Podran ser entitats beneficiàries els centres d'I+D a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i els centres públics d'I+D+i de recerca agrària o alimentària dependents de les Comunitats Autònomes integrats en el sistema INIA-CCAA. En el cas que algun d'aquests centres manqués de personalitat jurídica pròpia, constarà com a beneficiària l'administració pública a la qual pertanyi.
Accions subvencionables Seran objecte d'ajuda les propostes presentades per a la realització de projectes «Europa Excel·lència».

Les següents activitats d'I+D+i es consideren conformes amb la Guia Tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu»:

a) les activitats d'I+D+i que donin lloc a resultats tecnològicament neutres a nivell de la seva aplicació.

b) les activitats d'I+D+i que donin suport a alternatives amb baix impacte ambiental, sempre que aquestes alternatives existeixin.

c) les activitats d'I+D+i que se centrin principalment en el desenvolupament d'alternatives amb el menor impacte ambiental possible en el sector, per a aquelles activitats per a les quals no existeixi cap alternativa de baix impacte viable tecnològica i econòmicament.
Despeses subvencionables El finançament s'aplicarà al concepte de despesa de costos directes d'execució.
Característiques Les ajudes objecte d'aquestes bases tenen com a finalitat millorar l'èxit de la participació espanyola en les convocatòries del Consell Europeu de Recerca (d'ara endavant, ERC per les seves sigles en anglès), a través del finançament de projectes de recerca cientificotècnica relacionats amb els objectius de les propostes remeses i avaluades positivament i considerades elegibles per l'ERC, però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme.

Així mateix, les ajudes pretenen incentivar la participació i el lideratge d'Espanya en l'Espai Europeu de Recerca, contribuint al compliment de l'objectiu específic 1 (OE1) del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023.
Termini de realització El termini d'execució dels projectes serà de dos anys. La data d'inici del projecte s'especificarà en la resolució de concessió i, en tot cas, serà al llarg de 2024.
Dotació pressupostària 2.500.000 d'euros.
Quantia La convocatòria podrà establir un límit o percentatge màxim d'ajuda per a cada actuació. Les ajudes podran finançar fins al 100% de les despeses de l'actuació finançada.
Lloc de presentació La utilització dels mitjans electrònics establerts serà obligatòria també per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions pels interessats, que hauran de fer-ho a través de la seu electrònica de l'òrgan concedent o en la de l'organisme que estableixi la convocatòria i utilitzar un sistema de signatura electrònica avançada.

El sistema d'identificació i signatura electrònica dels interessats haurà de complir els requisits que estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Termini de presentació El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 23 d'abril i finalitzarà el dia 9 de maig de 2024 a les 14.00 hores (hora peninsular espanyola).
Normativa
 • Convocatòria
 • Extracte de Convocatòria (BOE 93 de 16.04.2024)
 • Bases reguladores (BOE 145 de 18.06.2022)
 • Observacions Les ajudes regulades en aquesta ordre no seran compatibles amb la percepció d'ajudes de l'ERC l'objecte de la qual aquest directament vinculada amb l'actuació d'EU Excel·lència.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.