Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Ajuts a la diversificació agrària associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027 per a l'any 2024 (Convocatòria)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Objecte Convocar per a l'any 2024 els ajuts de minimis de diversificació agrària, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/34/2024, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027 (DOGC núm. 9112, de 29.2.2024).


Els ajuts al CGE en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027 del PEPAC 2023-2027 són els següents:
 
- Primera instal·lació de persones joves agricultores (annex 1) (intervenció 6961.1).

- Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (intervenció 6841.2).

- Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (intervenció 6841.1).

- Diversificació agrària (annex 4).

- Ajuts a la sostenibilitat següents (annex 5):
Beneficiaris Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que compleixin els requisits específics dels ajuts que defineixen els annexos corresponents d'aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns, les explotacions en règim de titularitat compartida o les explotacions en règim de cotitularitat poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que llurs membres compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d'aquest moment amb caràcter general, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s'hagin fet efectives.

c) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 50 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 1 del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

d) En el cas d'establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

e) Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que incompleixin els terminis de pagament que la Llei esmentada preveu.

f) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 6.
Requisits Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si escau, s'estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l'àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d'aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l'explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l'explotació han d'estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d'haver presentat la persona titular en els termes que estableix la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l'Explotació que regula el Decret 44/2012, de 24 d'abril, que gestiona el departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l'explotació han de pertànyer a la persona titular de l'explotació a títol de propietat o arrendament o per qualsevol altre títol jurídic que l'habiliti per a l'exercici de l'activitat agrària.
Característiques Es consideren actuacions en explotacions amb base territorial en altres comunitats autònomes les efectuades en una explotació que s'estén a dues o més comunitats autònomes.
Termini de realització Les actuacions objecte dels ajuts que preveu aquesta Ordre s'han de realitzar i justificar en el termini que la resolució de concessió fixa, a fi que, com a màxim en els terminis següents de l'anualitat que correspongui, es pugui procedir a la certificació i la comprovació de l'execució de les activitats previstes.
Dotació pressupostària 1.500.000 euros.
Quantia La determinació de la quantia dels ajuts es farà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d'acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents d'aquesta Ordre i tenint en compte els imports màxims per a cada línia d'ajut que es publiquin en la convocatòria d'ajuts.
Lloc de presentació La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), conforme al procediment de realització i presentació que estableix l'Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar dins el termini que estableix l'article 10. Les sol·licituds presentades de manera diferent de la que estableix aquest apartat es tindran per no presentades.
Termini de presentació El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és el comprès entre l'1 de febrer i el 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
Normativa
 • Convocatòria (DOGC núm. 9138 de 09.04.2024)
 • Bases reguladores (DOGC núm. 9112 de 29.02.2024)
 • Observacions En tot cas, el termini per realitzar i justificar les actuacions no podrà superar els terminis que detallen els apartats següents:

  a) L'ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores (annex 1) té dos períodes d'execució improrrogables: el primer, d'inici del pla d'empresa, fins el 30 de juny de 2025; i el segon, d'execució final del pla d'empresa, fins l'1 de març de 2027.

  b) Per als ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i a la diversificació agrària (annexos 2, 3 i 4), el termini màxim per a l'execució de les actuacions finalitzarà l'1 de març de l'any que correspongui a l'anualitat de crèdit sens perjudici del que estableix l'article 31.

  c) Els terminis de justificació dels ajuts a la competitivitat (annexos 1, 2, 3 i 4) seran posteriors a l'execució de les actuacions i només és podran presentar en l'anualitat de crèdit que consti en la resolució. El termini per presentar les sol·licituds de pagament és de l'1 de febrer fins a l'1 de març de l'anualitat de crèdit corresponent, excepte per al primer tram de pagament de l'ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores, que serà de l'1 de febrer fins al 30 de juny de l'anualitat de crèdit corresponent. Les persones beneficiàries amb ampliacions de termini concedides conforme l'article 31 prorrogaran també el termini per justificar i presentar la sol·licitud de pagament.

  d) Per als ajuts a la sostenibilitat (annex 5), les actuacions s'han d'executar durant l'any de la convocatòria.
   
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.