Torneu a agronoms.cat
Butlletí de Subvencions COEAC
 

Subvenciones destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per a titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament (Modificació de Convocatòria)

Organisme atorgant Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte Es modifica l'apartat "Quart: Quantia" de l'Extracte publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 285, de 29 de novembre de 2023, que passa a tenir la següent redacció:

"La quantia màxima global d'aquestes ajudes serà de 13.593.656,36 euros, que es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 21.01.411M.770 dels Pressupostos Generals de l'Estat, amb càrrec als següents exercicis pressupostaris:

Exercici pressupostari de 2023: 4.723.656,36€

Exercici pressupostari de 2024: 8.870.000,00€"
Normativa
 • Modificació de Convocatòria (BOE 87 de 09.04.2024)
 • Convocatòria
 • Extracte de convocatòria (BOE 285 de 29.11.2023)
 • Bases reguladores (BOE 131 de 02.06.2021)
 •  
  Aquest és un servei prestat per LocalProm. D'acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'afectat accepta que les seves dades personals, així com també les que pugui facilitar en el futur, es recullin i es tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L'entitat recull aquestes dades amb la finalitat d'informar-lo sobre les pròpies activitats i és una informació necessària per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l'afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d'informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L'afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d'escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

  La informació referida en aquest document, tret d'error o omissió involuntària, és el resultat d'una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament a les persones per a què s'ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l'autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

  Enviï els seus comentaris. Si té alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviï els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.